δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Έξυπνα υλικά (EL)
Smart materials (EN)

Αρνέλλου, Ζωή-Δάφνη (EL)
Σαραντινούδη, Παναγιώτα (EL)
Μπέρκη, Αικατερίνη (EL)
Arnellou, Zoi-Dafni (EN)
Berki, Aikaterini (EN)
Sarantinoudi, Panagiota (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Παπαλεξόπουλος, Δημήτρης (EL)
Papalexopoulos, Dimitris (EN)

107 σ. (EL)
Το θέμα που πραγματεύεται η εργασία αυτή είναι τα έξυπνα ή ευφυή υλικά, ως στοιχεία, ως δομικά και συστατικά μέρη, αλλά και ως μία νέα καινοτομία στον τομέα της αρχιτεκτονικής με πολλές δυνατότητες εφαρμογών στον σχεδιασμό και την κατασκευή έξυπνων περιβαλλόντων και κτιρίων, που παρουσιάζει, όμως, μέχρι στιγμής μικρά ποσοστά εφαρμοσμένων δειγμάτων. Το θέμα προσεγγίζεται με παραγωγικό τρόπο. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται η μελέτη της εξελικτικής πορείας των έξυπνων υλικών αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών που οδήγησαν στην εμφάνισή τους, καθώς και ο ορισμός του όρου, οι ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, η δομή και η σύσταση τους. Σε δεύτερο στάδιο γίνεται ένας διαχωρισμός με βάση το μηχανισμό λειτουργίας κάθε ομάδας υλικών και μελετώνται οι ομαδοποιήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές τους ανάλογα με τους υπάρχοντες τύπους κατηγοριοποίησής. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος οργάνωσής τους με βάση το οπτικό-πρακτικό τους αποτέλεσμα, προκειμένου να λειτουργήσουν ως χρήσιμα εργαλεία για τον σχεδιαστή. Ακολουθεί μία αναφορά σε διαφορετικών μορφών εφαρμογές τους, σε επιμέρους συστατικά κατασκευαστικά μέρη και συστήματα που μπορούν να παραχθούν από τη βιομηχανία. Στο τρίτο στάδιο αναλύονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό με ευφυή υλικά, γίνεται αναφορά στα ήδη υπάρχοντα και πιθανά μελλοντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής τους, καθώς και σε ενδεικτικά υφιστάμενα παραδείγματα κατασκευών και μελετών στις οποίες έχει γίνει χρήση τους. Σε τελικό στάδιο επιχειρείται μία προσπάθεια κριτικής αντιμετώπισης του θέματος, τίθενται ερωτήματα και προβληματισμοί σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης των έξυπνων υλικών, την προσφορά στην κοινωνία, την μελλοντική εξέλιξη τους στην αρχιτεκτονική, τις μεταβολές που θα επιφέρουν σε διάφορους τομείς. (EL)
The topic of this thesis is the Smart Materials as elements, structural parts and components, but also as an innovation in the field of architecture with various potential applications in design and creation of smart environments and buildings, which have, until today, small percentages of applied samples. We touch on our theme in a productive way. Firstly, we study the evolution of smart materials and the particular circumstances that led to their occurrence. Secondly, we make a separation based on the operating mechanism of each group of materials and we study the aggregations and their technical specifications according to the existing types of categorization. Afterwards, an alternative way of organization is presented, depending on their optical- practical result, so that they become useful tools for the designer. Moreover, we refer to different types of their applications, individual constructional parts and systems that can be produced by the industry. Thirdly, we analyze the fundamental concepts and the philosophy that underpin the design based on smart materials. We mention the already existing and likely future advantages and disadvantages of their application, as well as the indicative existing examples of constructions and research in smart materials. Finally, we attempt a critical analysis on the subject. We place our queries and concerns regarding to the necessity of intelligent materials’ existence, their offer in society, their future development in architecture and the changes they will bring in various fields. (EN)

Lecture

Chromics
Piezoelectrics
Classifications
Interaction
Shape memory
Phase change
Luminescence
Smart materials
Photovoltaics
Κατατάξεις (EL)
Φωτοβολία (EL)
Μνήμη σχήματος (EL)
Διάδραση (EL)
Χρωμικά (EL)
Έξυπνα υλικά (EL)
Αλλαγή φάσης (EL)
Φωτοβολταϊκά (EL)
Πιεζοηλεκτρικά (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.