Απαρχές ορθοκανονικής κτηριοδομίας, το παράδειγμα του Catalhoyuk

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Απαρχές ορθοκανονικής κτηριοδομίας, το παράδειγμα του Catalhoyuk (EL)
Beginnings orthonormal building code, the example of Catalhoyuk (EN)

Μακρυνικόλας, Αθανάσιος (EL)
Makrynikolas, Athanasios (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Κορρές, Μανώλης (EL)
Korres, Manolis (EN)

Η διάλεξη περιλαμβάνει την μελέτη ενός προϊστορικού οικισμού στην περιοχή Çatalhöyük της σημερινής Τουρκίας, στη βάση των μελετών και των ανασκαφών από τους James Mellaart και Ian Hodder. Η μελέτη ξεκινάει περιγράφοντας την συνολική κατάσταση του τότε κόσμου από απόψεως κλίματος, πληθυσμού, κατοίκησης και κοινωνικών σχέσεων και καταλήγει σε μία αναφορά στην νεολιθική επανάσταση και τις νέες συνθήκες που αυτή έφερε στην τότε πραγματικότητα. Εν συνεχεία γίνεται λόγος για την συγκεκριμένη τοποθεσία του Catalhoyuk καθώς παρατίθενται ευρήματα αλλά και στοιχεία που εν γένει ανασκάφτονται και χαρακτηρίζουν - αναδεικνύουν πολιτισμούς, όπως η αρχιτεκτονική, οι τάφοι με τα κτερίσματα αλλά και ο εξοπλισμός και τα καταναλωτικά αγαθά. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσεται η περιγραφή της αρχιτεκτονικής στο Catalhoyuk και αναδομείται η κοινωνία του Catalhoyuk μέσα από την αρχιτεκτονική της, μέσα από τους τάφους και τα κτερίσματα, μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις αλληλεγγύης, την προιστορική βιαιότητα, αλλά και την ιδιοκτησία, τις σχέσεις των φύλων και την μεταξύ τους ισότητα καθώς και την ψυχολογία και τα συναισθήματα. Αναφορά επίσης γίνεται και σε παρόμοια παραδείγματα, όπως αυτό της Hacilar και της Şanlıurfa, πάλι μελετώντας την αρχιτεκτονική τους και συγκρίνοντάς την με το Catalhoyuk. Εν τέλει συλλέγονται κάποια συμπεράσματα-δηλώσεις από τους ανασκαφείς του Catalhoyuk και παρουσιάζονται εν είδει κατάληξης της εργασίας. (EL)
51 σ. (EL)
The lecture includes the study of a prehistoric settlement of Çatalhöyük in Turkey today, based on studies and excavations by James Mellaart and Ian Hodder. The study begins by describing the overall state of the then world in terms of climate, population, occupation and social relations and concludes with a reference to the Neolithic revolution and the new conditions was then brought to reality. Then talk about the specific location of Catalhoyuk as listed findings but also elements that are generally excavated and characterize - highlight cultures, such as architecture, tombs with grave goods and equipment, and consumer goods. More specifically, it develops the description of architecture at Catalhoyuk and restructured the Catalhoyuk society through architecture, through the graves and offerings through the social relations of solidarity, the prehistoric brutality, but also property, gender relations and equality between them and the psychology and emotions. Reference is also made in similar examples, such as the Hacilar and Şanlıurfa, again studying the architecture and comparing it with the Catalhoyuk. Finally some conclusions-collected statements from the excavation of Catalhoyuk and presented by way of landing the job. (EN)

Lecture

Archaeology
Catalhoyuk
Social settlement
Architecture
Neolithic settlement
Ian Hodder
Αρχαιολογία (EL)
Νεολιθικός οικισμός (EL)
Κοινωνικός οικισμός (EL)
Αρχιτεκτονική (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.