δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Οι αγγλικοί κήποι στο Kew (EL)
The english gardens at Kew (EN)

Μπαλαμπάνης, Παύλος (EL)
Mpalampanis, Paul (EN)

Μωραϊτης, Κωνσταντίνος (EL)
Παπαβασιλείου, Ματθαίος (EL)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (EL)
Παρμενίδης, Γεώργιος (EL)
Parmenidis, Georgios (EN)
Moraitis, Constantinos (EN)
Papavasiliou, Mattheos (EN)

85 σ. (EL)
Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία, η εξέλιξη και η πολιτιστική προσφορά των βασιλικών κήπων στο Kew του Λονδίνου. Μέσω της παρουσίασης των κήπων στο Kew, η οποία περιλαμβάνει την ιστορία συγκρότησής τους, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο ο δυτικός άνθρωπος μετασχημάτισε τις απόψεις του για τη σχέση του με τη φύση και τη σχέση του με το τοπίο. Στην έρευνα μας παρακολουθήσαμε τις σημαντικές προσωπικότητες που εργάστηκαν στη δημιουργία και συνεχή μετάλλαξη των κήπων καθώς και αυτούς που επηρέασαν με το έργο τους και συνέβαλλαν στην ιστορική πορεία της τοπιοτεχνίας κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Παρακολουθήσαμε δηλαδή τη προσπάθεια, που κατέληξε σε ότι σήμερα ονομάζουμε «αγγλική κηποτεχνία και τοπιοτεχνία». Προκειμένου να κατανοήσουμε την πορεία αυτή, αναφερθήκαμε στην εξέλιξη της κηποτεχνίας και τοπιοτεχνίας, ξεκινώντας από την παλαιότερη εκδήλωση των θεωρήσεων του τοπίου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ιταλία, Γαλλία και τις Κάτω Χώρες και καταλήγοντας στην Αγγλία, τη συσχετίσαμε με σημαντικά πολιτικά και ιστορικά γεγονότα που άλλαξαν τη δομή της αγγλικής κοινωνίας και είχαν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη, την ωρίμανση και τη διεύρυνση του αγγλικού πολιτισμού στην περίοδο του 17ου και 18ου αιώνα. (EL)
The objective of this theses is the creation, the evolution and the cultural contribution of the royal gardens at Kew in London. Through this presentation of the Kew Gardens, which include its formation in the course of history, we attempt to highlight the way in which western civilization transformed its opinions about its relationship with nature and its relationship with the landscape. In our study we have focused on those significant personalities who engaged in the creation and continuous mutation of those gardens, as well as those who influenced through their work and contributed to the historical path of landscape architecture during the 17th and 18th century. In short, we followed the efforts made, which resulted in what is commonly referred to as “English gardening and English landscape architecture”. To gain a better understanding of this course, we referred to the evolution of gardening and landscape architecture, beginning from the earliest manifestations of theories concerning the landscape in other European countries such as Italy, France and the Netherlands to reach England, correlating those with important political and historical events which changed the structure of English society and resulted in the development, maturation and broadening of the English culture during the 17th and 18th century. (EN)

Lecture

Landscape garden
English gardens
Kew
Τοπιοτεχνία (EL)
Κηποτεχνία (EL)
Αγγλικοί κήποι (EL)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.