Προδιαγραφές σχεδιασμού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροδιαγραφές σχεδιασμού προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη (EL)
Program planning specifications of professional development from distance for minority school teachers in Thrace (EN)

Μανούσου, Ευαγγελία
Αναστασιάδης, Θεοδόσης

Πάντοτε επίκαιρη, η συζήτηση για την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, συνδέεται με οριοθετήσεις που αφορούν στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του σχολικού συστήματος. Στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων της Θράκης, ωστόσο, δεν μπορεί να διεξαχθεί ανεξάρτητα από το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο επιδρά καθοριστικά στο σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων και παρεμβάσεων. Η συγκεκριμένη συνθήκη, χαρακτηρίζεται από ιδιοτυπίες και ιδιαιτερότητες, για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται, συνήθως, απροετοίμαστοι καθώς εκλείπουν οι κατάλληλες δομές και μηχανισμοί υποστήριξης του έργου τους.Η εργασία διερευνά τη δυνατότητα  αξιοποίησης της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, στοχεύοντας στη διαμόρφωση των προδιαγραφών και στο σχεδιασμό μιας πρότασης για την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία της μειονότητας στη Θράκη. Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας ποιοτικού χαρακτήρα, σχετικά με τις ανάγκες επιμόρφωσης, τις στάσεις απέναντι στη μέθοδο της εκπαίδευσης από απόσταση και τις προτιμήσεις για τη μορφή και οργάνωση αντίστοιχων προγραμμάτων. Με βάση τα ευρήματα που προέκυψαν, τις αρχές και τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως και της εκπαίδευσης ενηλίκων, τις εμπειρίες και την αξιολόγηση προγραμμάτων που υλοποιούνται διεθνώς, προτείνεται ένας εναλλακτικός τρόπος σχεδιασμού για την υλοποίηση της από απόσταση επιμόρφωσης στη συγκεκριμένη ομάδα- στόχο. Υποστηρίζεται πως ένα υβριδικό/ μεικτό εκπαιδευτικό μοντέλο, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή προγράμματος που θα υποστηρίζει τη διαρκή επαγγελματική τους ανάπτυξη. (EL)
Being a current issue, the discussion on further education and professional development of teachers is connected with delimitations that concern the quality and effectiveness of school system. In the case of minority schools in Thrace, however,this cannot be applied regardless of the political frame, which decisively affects the total of educational matters and interventions. This specific treaty is characterized bypeculiarities and oddities which find teachers usually unprepared, due to a lack of the suitable structures and supportive mechanisms of their work.This paper investigates the possibility of exploitation of distance further education, aiming at the formulation of specifications and a proposal planning for the support of teacher’s professional development who offers their services in minority schools inThrace. In this direction, there is a presentation of the results of a qualitative research, with regard to the needs of further education, the attitudes toward the distance education method and the preferences on the form and organization of corresponding programs. Based on the results that came up, the principles and properties of distance and adult education, the experiences and program evaluation applied globally, analternative way of planning is proposed with reference to the implementation of distance further education in the particular group- target. It is supported that a hybrid/mixed educational model can constitute the base for the application of aprogram that will support their continuous professional development. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επιμόρφωση (EL)
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
υβριδικό μοντέλο επιμόρφωσης (EL)
επαγγελματική ανάπτυξη (EL)
μειονοτική εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 12, No 1 (2016); 60-75 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 12, No 1 (2016); 60-75 (EN)

Copyright (c) 2020 Θεοδόσης Αναστασιάδης, Ευαγγελία Μανούσου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.