Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η οπτική των φοιτητών του ΕΑΠ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλεία επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η οπτική των φοιτητών του ΕΑΠ (EL)
Social Networking Sites as communication tools in Distance Learning: Hellenic Open University students’ point of view (EN)

Τίγκας, Ιωάννης

Η αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί σύγχρονη πρακτική που προσελκύει το ερευνητικό ενδιαφέρον, αναφορικά, κυρίως, με τις επιζητούμενες συμβατότητες και το βαθμό αποδοχής της. Η μελέτη μας επιχειρεί μια καταγραφή των σχετικών τάσεων που διαμορφώνονται μεταξύ των φοιτητών του ΕΑΠ. Η έρευνα διενεργήθηκε σε τυχαίο δείγμα, εξετάζοντας παράγοντες που δυνητικά επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των εξ αποστάσεως φοιτητών για αξιοποίηση των ΜΚΔ στις σπουδές, δηλαδή συμβάλλουν στη διαμόρφωση των στάσεων. Σύμφωνα με τα ποσοτικά αποτελέσματα δεν ασκούνται τέτοιες επιδράσεις από δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, περιοχή, σπουδές) και από την εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως συμβαίνει με την εξοικείωση στα ΜΚΔ. Σε ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα αναδεικνύονται οι απόψεις των φοιτητών για τη συνεργατική μάθηση, ενώ δεν επαληθεύονται ανάλογες υποθέσεις μας σχετικά με τις αντιλήψεις τους για κινδύνους που ενέχει η χρήση των ΜΚΔ και με το επίπεδο ικανοποίησής τους από τις σπουδές τους. (EL)
The utilization of Social Networking Sites (SNS) for educational reasons is a contemporary practice that attracts the interest of researchers, particularly as regards the desired compatibilities and its acceptance. Our study attempts an inventory of relevant trends that are expanded among the students of Hellenic Open University. In the research were investigated the factors that affect students’ availability for SNS utilization, in other words contribute to the shaping of attitudes. The sample was random. According the quantitative results there are not such influences derived from demographic traits like sex, age, housing area and level of study, such as also from experience of computer use. Instead, the use of SNS and students’ aspects on cooperative learning are strong prognostic factors for availability. Our similar hypotheses about students’ points of view on risks arising from SNS use and its satisfaction of studies don’t come true. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

συνεργατική μάθηση (EL)
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (EL)
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 1 (2016); 106-119 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 1 (2016); 106-119 (EN)

Copyright (c) 2020 Ιωάννης Τίγκας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.