Η διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της Ιστορίας και οι σχολικές εξετάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η διδακτική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της Ιστορίας και οι σχολικές εξετάσεις (EL)
Teaching exploitation of History educational material and school exams (EN)

Θώδης, Γεώργιος

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό την καταγραφή και τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που δίδασκαν το μάθημα της Ιστορίας αναφορικά με την ύλη του μαθήματος (διδακτέα και εξεταστέα) και το θέμα των εξετάσεων. Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι εξετάσεις λειτουργούν ανασταλτικά στη μορφωτική λειτουργία του σχολείου, χωρίς να βελτιώνουν την ποιότητα του μαθήματος. Επιπλέον δε θεωρούν απαραίτητο τον περιορισμό (αλλά ούτε και την αύξηση) της ύλης, αντίθετα δήλωσαν ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος εβδομαδιαίως. (EL)
The present research aimed at recording and investigating the teachers’ beliefs who were teaching History in secondary education concerning the teaching material (that has to be taught and examined) and the issue of exams. The teachers declared that the exams have restraining effect in the educational function of the school, without improving the quality of the lesson. Moreover, they do not consider necessary to reduce (nor to increase) the teaching material. On the contrary they stated that it is necessary to increase the weekly teaching hours of the lesson. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

educational material (EL)
exams (EL)
School History (EL)
educational material (EN)
exams (EN)
School History (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-06-09


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 1 (2016); 120-126 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 1 (2016); 120-126 (EN)

Copyright (c) 2020 Γεώργιος Θώδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.