Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία μέσα από το παράδειγμα μιας έρευνας δράσης στη μουσειακή αγωγή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία μέσα από το παράδειγμα μιας έρευνας δράσης στη μουσειακή αγωγή (EL)
Supplementary Distance Learning for Infants: an Action Research based on Museum Education (EN)

Μουζάκης, Χαράλαμπος
Βέργου, M.
Κουτσούμπα, Μαρία

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξΑΕ) είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά δεδομένα, ωστόσο, που υπάρχουν για την εφαρμογή της σε παιδιά νηπιακής ηλικίας είναι ελάχιστα. Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η εξΑΕ στον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των παιδιών νηπιακής ηλικίας, μέσα από ένα παράδειγμα συμπληρωματικής μουσειακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη συμβολή της τεχνολογίας. Για τις ανάγκες της εργασίας διενεργήθηκε έρευνα δράσης στην οποία συμμετείχαν δεκαεπτά νήπια ολοήμερου τμήματος νηπιαγωγείου καθώς και η εκπαιδευτικός-ερευνήτρια. Για τη συλλογή πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δομημένης συνέντευξης με χρήση ερωτηματολογίου καθώς και η μη δομημένη παρατήρηση των νηπίων σε όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. Η εφαρμογή μουσειακής αγωγής από απόσταση συνέβαλλε στο να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις και όχι απλά να αποκομίσουν εντυπώσεις και ενθουσιασμό. Συνεπώς, οι πρώτες πληροφορίες για την εφαρμογή συμπληρωματικής εξ αποστάσεως μουσειακής εκπαίδευσης σε σχέση με τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας των νηπίων αποτιμώνται ως θετικές. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι η από απόσταση εκπαίδευση είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε αυτή την ηλικία. Σίγουρα ασφαλέστερα επιστημονικά συμπεράσματα για την εφαρμογή της θα προκύψουν από την επανάληψη αυτής ή παρόμοιας έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα νηπίων. Η εργασία αυτή ωστόσο ανοίγει νέες προοπτικές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία και παράλληλα δίνει το ερέθισμα να διερευνηθούν άλλες παράμετροι, όπως το εκπαιδευτικό υλικό και ο ρόλος του/της νηπιαγωγού στη μέθοδο της από απόσταση εκπαίδευσης των νηπίων. (EL)
Distance Learning is a method which is in theory applicable to all grades ofeducation. However, there is only scarce information about its application to infants. This project aims to investigate the potentialities which Distance Learning offers for the education of infants through an example of supplementary Museum Distance Learning assisted by new technologies. For the need of the project there has been conducted operations research in supplementary Distance Learning in Museum Education which involved seventeen infants from a class of a day-long nursery school. The method of structured interview questions was used for the collection of information. The observation of infants also offered weighty information throughout the intervention. The results of the project are considered to be positive according to what the statistic analysis of the data shows and also the interest and the eager participation of the infants in the activities that were organized in the context of the educational intervention. The application of Distance Learning Museum Education contributed to the children’s acquisition of knowledge and not just the retaining of impressions and enthusiasm. Consequently the first information about supplementary Distance Learning Museum Education in infants is valued as positive. This fact supports the opinion that Distance Learning can be applied successfully even to this early age. Safer scientific conclusions about its application will definitely result from the repetition of this or similar research in a wider cross section of infants. However, this project opens new perspectives for Distance Learning for infants and at the same time offers motives to do research in other parameters such as educational material and the role of infant school teachers in the method of Distance Learning in infants. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μουσειακή αγωγή (EL)
νηπιακή ηλικία (EL)
εξ αποστάσεως συμπληρωματική εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-12-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 2 (2016); 24-39 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 2 (2016); 24-39 (EN)

Copyright (c) 2020 M. Βέργου, Μαρία Κουτσούμπα, Χαράλαμπος Μουζάκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.