Ο ρόλος του κατ’ οίκον επιβλέποντα στην εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Αυστραλίας. Η περίπτωση του Κέντρου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Βικτώρια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ο ρόλος του κατ’ οίκον επιβλέποντα στην εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Αυστραλίας. Η περίπτωση του Κέντρου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης της Βικτώρια (EL)
The role of home tutors/supervisors in Primary Distance Education in Australia. The case of the Distance Education Centre Victoria in Australia (EN)

Γεωργιάδη, Ειρήνη
Κοντογεωργάκου, Βασιλική

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει ο κατ’ οίκον επιβλέπων στην παροχή αποτελεσματικής εξ αποστάσεως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστραλία. Η έρευνα επικεντρώθηκε στους λόγους που καθιστούν αναγκαία την παρουσία ενός ενήλικα επιβλέποντα στην περίπτωση της εκπαίδευσης από απόσταση που απευθύνεται σε μικρούς μαθητές, αλλά και στις δυσκολίες που ο ίδιος αντιμετωπίζει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκαν η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η μελέτη περίπτωσης του Distance Education Centre Victoria (DECV), που είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά σχολεία παροχής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης στην Αυστραλία σήμερα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα και πληροφορίες από την τηλεφωνική συνέντευξη που παραχωρήθηκε από διδάσκουσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του DECV. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αποτελεσματικότητα των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ενδιαφέρον, το μορφωτικό επίπεδο και τις ικανότητες του κατ’ οίκον επιβλέποντα σε συνδυασμό με την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία που αναπτύσσονται ανάμεσα σε αυτόν, τον δάσκαλο και τον μικρό μαθητή. (EL)
The present paper aims to highlight the key role that home tutors / supervisors play in the provision of effective primary distance education in Australia. The research focused on the reasons that make an adult supervisor an essential component of a primary distance education context as well as on the difficulties a home supervisor is faced with. A literature search and a case study of the Distance Education Centre Victoria (DECV), which is one of the most successful distance education schools in Australia today, were used as data collection tools. More specifically, important data and information have been derived from a telephone interview with a teacher of the school. The findings from this project showed that the effectiveness of the specific educational programs primarily rely on the interest, the level of education, and the competence of the home supervisor as well as on the interaction and the communication between him, the teacher and the young student. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κατ’ οίκον επιβλέπων (EL)
Εξ αποστάσεως πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)
Primary distance education (EN)
home tutor/supervisor (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-12-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 2 (2016); 40-55 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 2 (2016); 40-55 (EN)

Copyright (c) 2020 Βασιλική Κοντογεωργάκου, Ειρήνη Γεωργιάδη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.