Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μαθησιακών αντικειμένων από το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων – Φωτόδεντρο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μαθησιακών αντικειμένων από το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων – Φωτόδεντρο (EL)
Complementary school distance education using learning objects from the Greek National Learning Object Repository – Photodentro LOR (EN)

Σκουλαρίδου, Ελευθερία
Μαυροειδής, Ηλίας

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τρόπους ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και διερευνά την επίδραση συμπληρωματικής εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης στην ακαδημαϊκή επίδοση και την ικανοποίηση των μαθητών, καθώς και την αποτελεσματικότητα/χρησιμότητα των μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου ως εργαλείων εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού της υλικού. Επιλέχτηκε η φαινομενικά (οιονεί) πειραματική μέθοδος, που εφαρμόστηκε για δύο μήνες περίπου σε ένα δείγμα 90 μαθητών από τέσσερα τμήματα της Α’ γυμνασίου. Δύο από τα τμήματα αυτά αποτέλεσαν την 1η πειραματική ομάδα, όπου οι μαθητές της συμμετείχαν σε συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είχαν στη διάθεσή τους online εκπαιδευτικό υλικό εμπλουτισμένο με μαθησιακά αντικείμενα από το Φωτόδεντρο. Στη 2η πειραματική ομάδα τα ίδια μαθησιακά αντικείμενα εντάχθηκαν στο σχολικό εκπαιδευτικό υλικό, ενώ στη 3η ομάδα ελέγχου δεν εφαρμόστηκε καμία πειραματική παρέμβαση. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στη συχνότητα χρήσης του online εκπαιδευτικού υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών και της ικανοποίησης που αντλούν. Παράλληλα, διαπιστώνεται η αποτελεσματικότητα των μαθησιακών αντικειμένων του Φωτόδεντρου ως εργαλείων εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού υλικού της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που υπολείπεται όμως σε σύγκριση με την αντίστοιχη της συμβατικής. (EL)
This article presents ways of implementing modern technologies in the learningprocess and explores the impact of complementary school distance education on the academic performance and satisfaction of students, as well as theeffectiveness/usefulness of the learning objects of Photodentro as a means ofenriching its educational material. An apparently (quasi) experimental method was chosen, which was tested for about two months on a sample of 90 students coming from four classes of the 1st Grade of Middle School. The 1st experimental team consists of two of these classes, wherein students took part in complementary distance learning and had online material at their disposal enriched with learning objects from Photodentro. In the 2nd experimental team the same objects were implemented in the school educational material, while in the 3rd team of control no experimental intervention was applied. The results indicate a positive correlation between the use frequency of the online distance learning educational material, the academic performance of the students and their satisfaction from the learning process. At the same time, the learning objects of Photodentro as a means of enriching the distance learning education material are confirmed as being effective in comparison to theirconventional counterparts. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Φωτόδεντρο (EL)
μαθησιακά αντικείμενα (EL)
ικανοποίηση (EL)
ακαδημαϊκή επίδοση (EL)
συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-12-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 2 (2016); 56-72 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 2 (2016); 56-72 (EN)

Copyright (c) 2020 Ελευθερία Σκουλαρίδου, Ηλίας Μαυροειδής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.