Το Animation στην εκπαίδευση: Η περίπτωση ενός σχολικού βιωματικού εργαστηρίου για την δημιουργία από τους μαθητές ενός επίκαιρου κοινωνικού μηνύματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Το Animation στην εκπαίδευση: Η περίπτωση ενός σχολικού βιωματικού εργαστηρίου για την δημιουργία από τους μαθητές ενός επίκαιρου κοινωνικού μηνύματος (EL)
Contribution of animation to educational process: The case of an animation workshop in Ionidios secondary school of Piraeus (EN)

Γκούσιος, Χαράλαμπος
Σιάκας, Σπύρος

Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης ενόςσχολικού βιωματικού εργαστηρίου στο οποίο αξιοποιούνται οι αφηγηματικές καιμορφολογικές δυνατότητες της τεχνικής του animation για τη δημιουργία ενόςεπίκαιρου κοινωνικού μηνύματος από τους μαθητές της πρώτης λυκείου τηςΙωνιδείου Σχολής Πειραιά. Επίσης, γίνεται μορφολογική ανάλυση της ταινίαςanimation, η οποία προέκυψε από το εργαστήριο, και σύνδεση της αφηγηματικήςδομής της με τη διδακτική στρατηγική του εργαστηρίου. Τέλος, γίνεται μιαδιερεύνηση της πιθανής παιδαγωγικής αξιοποίησης του εργαστηρίου και της ταινίαςπου προέκυψε από αυτό στο πλαίσιο συγκεκριμένων αρχών ενεργητικής μάθησηςτόσο στην κλασσική όσο και στη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. (EL)
In this paper, we present the basic principles of design and implementation of ananimation workshop in Ionidios secondary school of Piraeus for the creation of anaudiovisual animated message against the intolerance using the narrative andmorphological possibilities of the animation technique. Thereafter, we analyzemorphologically the animation film created through the workshop trying to link thescript and direction choices with the teaching strategy and to justify them inpedagogical terms. Finally, we explore the contribution of the workshop toeducational process in traditional and distance learning. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γαλλική Ορολογία (EL)
Μορφολογική Ανάλυση (EL)
Animation (EL)
Άτυπες Μορφές Εκπαίδευσης (EL)
Κλασικό Μοντέλο Αφήγησης (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-12-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 2 (2016); 166-177 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 2 (2016); 166-177 (EN)

Copyright (c) 2020 Σπύρος Σιάκας, Χαράλαμπος Γκούσιος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.