Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MARCH: Διάχυση Καλών Πρακτικών στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου MARCH: Διάχυση Καλών Πρακτικών στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών (EL)
Webinars in the framework of the European project MARCH: Disseminating Good Practices in Teaching STEM (EN)

Παπαδημητρίου, Σοφία

Τα Διαδικτυακά Επιμορφωτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MARCH έχουν στόχο τη διάχυση των καλών πρακτικών στη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα προηγούμενα στάδια του έργου, δηλαδή τόσο από τα συμπεράσματα της μελέτης σκοπιμότητας όσο και από την εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτικών και ειδικών στα εθνικά και διεθνή σεμινάρια και συνέδρια. Στο πλαίσιο του έργου διεξάχθηκαν πέντε διαδικτυακά σεμινάρια στην Ελλάδα, τα οποία είχαν στόχο την ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών για τις προτάσεις σχετικά με την ελκυστική διδασκαλία των πεδίων των Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η μεθοδική διοργάνωση των διαδικτυακών σεμιναρίων σε συνεργασία με έγκριτους φορείς και παρόχους είχε θετική ανταπόκριση από τους εκπαιδευτικούς τόσο στη σύγχρονη μετάδοσή τους όσο και στην ασύγχρονη και δημιούργησε μια ενεργή κοινότητα εκπαιδευτικών με θετική στάση ως προς την υλοποίηση της επόμενης φάσης του έργου, αυτήν της πιλοτικής εφαρμογής. Τα διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια αποτέλεσαν εικονικά περιβάλλοντα μάθησης προσφέροντας ανταλλαγή και μοίρασμα ιδεών, γνώσεων και πληροφοριών σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, άνοιγμα στην εκπαιδευτική κοινότητα και πρόσβαση στον παγκόσμιο ανοιχτό ψηφιακό πλούτο των ιδεών και των καινοτομιών. (EL)
Webinars in the framework of the European project MARCH aim to highlight anddisseminate good practices in teaching STEM (Science, Technology, Engineering,Mathematics) as they have been identified during the previous phases of the project. Good practices are based on key findings of the scope analysis in 7 participating countries and also the expertise gained by both teachers and experts in national and innovation swap workshops and conferences which were held in 2014-15. Proposed good practices focus on the use of advanced technologies & simulations, new media to teach STEM topics, remote & virtual labs for inquiry-based learning. Furthermore they approach experiential learning with outdoor activities, combining Art and STEM (STEAM), coding, and using robotics for special educational needs students. Five webinars were implemented in the framework of the project in Greece, and four morein Portugal, Germany, the UK and Bulgaria promoting the outcomes of the project to make Science real and attractive to young people. The webinars shaped an active Science community of teachers with positive attitude towards the next phase, this of the pilot implementation in schools. They served as virtual learning environments encouraging teachers to exchange and share knowledge, ideas and information, opening up to a broader community and accessing the global open digital wealth of ideas and innovations. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια (EL)
project MARCH (EL)
Θετικές Επιστήμες (EL)
καλές πρακτικές (EL)
Διδακτική (EL)
Engineering (EN)
project MARCH (EN)
Good Practices (EN)
Technology (EN)
Webinars (EN)
Science (EN)
Mathematics (EN)
STEM (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2016-12-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 12 Αρ. 2 (2016); 178-189 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 12 No. 2 (2016); 178-189 (EN)

Copyright (c) 2020 Σοφία Παπαδημητρίου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.