Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού (EL)
K-12 Distance Education: a Case Study with the method of Flipped Classroom for Mathematics in 5th Class (EN)

Παπαδάκης, Σπυρίδων
Κουτσούμπα, Μαρία
Μακροδήμος, Νικόλας

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στο πλαίσιο νέων μεθοδολογιών και μοντέλων που προτείνονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Μία τέτοια μεθοδολογία αποτελεί η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom) η οποία μεταθέτει το «βαρετό» και παθητικό για τον μαθητή, θεωρητικό μέρος της διδασκαλίας στο σπίτι, ενώ στο σχολείο ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσει μαθητοκεντρικές, βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Στη βάση αυτή, σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι δυνατότητες, οι προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της εφαρμογής ενός μοντέλου ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) ως μορφή μικτής μάθησης (blended learning) στο Δημοτικό Σχολείο, μέσα από μαθήματα στην Ε΄ τάξη. Ειδικότερα, στην εργασία παρουσιάζουμε το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα μιας έρευνας δράσης για τηνπερίπτωση των Μαθηματικών της Ε’ Δημοτικού. Η εφαρμογή της μεθόδου στηρίχθηκε στη χρήση προηγμένης τεχνολογίας όπως το Edmodo, το Youtube editor και το Edpuzzle. Τα ερευνητικά δεδομένα – ευρήματα της εργασίας έδειξαν ότι η εφαρμογή της μεθόδου της ανεστραμμένης τάξης στην Ε΄ Δημοτικού είχε μόνο θετικά αποτελέσματα στους μαθητές και επιβεβαίωσε τα σημαντικά οφέλη που αναφέρει η διεθνής και η ελληνική βιβλιογραφία. (EL)
Distance education can play an important complementary role in primary and secondary education in the framework of new methodologies and models proposed in the literature, such as the flipped classroom. The flipped classroom shifts the "boring" and passive, for the student, theoretical part of teaching from school to home, leaving more time for the teacher at school to apply learner-centered, experiential learning techniques. On this basis, the aim of this paper was to examine the possibilities, the prerequisites and the results of implementing a flipped classroom model as a form of blended learning in primary school. In particular, in this study we present the design, the implementation and the results of an action research for the case of Mathematics in K5 elementary school with the use of advanced technology like Edmodo, Youtube editor and Edpuzzle. The research data showed that the application of the flippedclassroom method in primary education had positive effects on the students and confirmed the significant benefits mentioned in international and Greek literature. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανεστραμμένη τάξη (EL)
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
μαθηματικά (EL)
Ε Δημοτικού (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-06-02


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 13 Αρ. 1 (2017); 26-37 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 13 No. 1 (2017); 26-37 (EN)

Copyright (c) 2020 Νικόλας Μακροδήμος, Σπυρίδων Παπαδάκης, Μαρία Κουτσούμπα (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.