«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο«ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς (EL)
“ODYSEYS 2000-2015”: Complementary school distance education using ICT: evaluation of the research contribution (EN)

Αναστασιάδης, Παναγιώτης

Η συμπληρωματική Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να αναπτύξουν συνεργασίες στο πλαίσιο σχολικών δικτύων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, πάνω σε κάποια κοινή θεματική ενότητα. Το πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Σχολικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το οποίο εστιάζει στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα της τηλεδιάσκεψης και των εφαρμογών του WEB 2.0, στοχεύοντας στη συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμηση της γνώσης και την καλλιέργεια κρίσιμων κοινωνικών δεξιοτήτων ανάμεσα σε μαθητές δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σκοπός της εργασίας είναι η αποτύπωση της ερευνητικής συνεισφοράς των 15 πρώτων ετών (2000-2015) όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». (EL)
Complementary School Distance Learning enables teachers and pupils to develop collaborative school networks at local, national and international level. ODYSSEAS “2000-2015” is a collaborative project that focuses on the pedagogical exploitation of ICT and especially of videoconferncing and WEB 2.0 applications. The aim of this project is to build up a collaborative learning environment in order to cultivate critical social skills for elementary school students from Greece and Cyprus. The aim of this paper is to focus on the research contribution as it is highlighted through the doctoral theses and postgraduate diploma theses elaborated under the program "ODYSSEUS 2000-2015". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συνεργατική διερεύνηση και οικοδόμησή της γνώσης (EL)
Web 2.0 (EL)
Τηλεδιάσκεψη (EL)
παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ (EL)
κοινωνικές δεξιότητες (EL)
Collaborative and discovery learning (EN)
WEB 2.0 (EN)
pedagogical exploitation of ICT (EN)
videoconferencing (EN)
social skills (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-06-02


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 13, No 1 (2017); 88-128 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 13, No 1 (2017); 88-128 (EN)

Copyright (c) 2020 Παναγιώτης Αναστασιάδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.