Η μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσω των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας (EL)
Students with learning difficulties and their metacognitive skill planning through ICT (EN)

Πολύδωρος, Γεώργιος

Η εργασία διερευνά νέες μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών και ιδιαίτερα των κλασμάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), ενσωματώνοντας τις τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στην εργασία αυτή ως κριτήριο του δείγματος για τις ΜΔ θεωρήθηκε η χαμηλή επίδοση στα Μαθηματικά. Επιλέχτηκαν 120 μαθητές της ΣΤ Δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις πειραματικές ομάδες. Στις ομάδες αυτές εφαρμόστηκαν διδασκαλίες με χρήση α) ηλεκτρονικού υπολογιστή (η/υ) β) video γ) η/υ και video και δ) διάλεξης. Για την διδασκαλία χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σενάρια προσαρμοσμένα στα λογισμικά Μπάρες, Πίτσα/Τούρτα και Γεωπίνακας του προγράμματος του ΠΙ, Τα παιδιά κάνουν Μαθηματικά.  Διενεργήθηκαν τεστ με ασκήσεις κλασμάτων και πλήρως δομημένες συνεντεύξεις για να αξιολογηθεί η επίδοση της μεταγνωστικής δεξιότητας του «Σχεδιασμού». Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι η μεταγνωστική δεξιότητα «Σχεδιασμός» βελτιώθηκε στις ομάδες «η/υ & video» και «η/υ», ενώ δεν υπήρξε καμία μεταβολή στις άλλες δύο. Επομένως, είναι αναγκαία η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδασκαλία των Μαθηματικών και ιδιαίτερα των κλασμάτων. (EL)
This research explores new methods in teaching mathematics, especially fractions, to students with learning difficulties (LD) incorporating information and communication technologies (ICT).Many studies have established that fractions are a difficult area of Mathematics, because of the conceptual change. Moreover, many studies have highlighted the usefulness of ICT in the learning process. Therefore, this study will attempt to alleviate the difficulties associated with fractions that students with LD have, using some of the technological tools of ICT.More specifically, 120 6th grade students with LD were selected, who were randomly divided into four experimental groups. To these groups different teaching procedures were applied a) via computer b) via video c) via both computer & video and d) only lecture. The teaching scenarios were adjusted to software Bars, Pizza / cake and Geopinaka of the Pedagogical Institute’s program, The Children doing Mathematics. Self-developed questionnaires were used to record and assess the performance, the metacognitive strategies of planning. The results of the statistical analysis showed significant improvement of metacognitive strategies only to those groups who had received computer or computer & video instructions. Those who had had both computer & video instruction showed better results. It is therefore necessary to incorporate ICT in the teaching of mathematics and particularly in teaching fractions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κλάσματα (EL)
Μαθησιακές Δυσκολίες (EL)
ΤΠΕ (EL)
Μεταγνωστική δεξιότητα (EL)
Metacognitive skill (EN)
learning difficulties (EN)
ICT (EN)
Fractions (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 13 Αρ. 2 (2017); 97-106 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 13 No. 2 (2017); 97-106 (EN)

Copyright (c) 2020 Γεώργιος Πολύδωρος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.