Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο ενίσχυσης των πολλαπλών ευφυϊών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Οι νέες τεχνολογίες ως εργαλείο ενίσχυσης των πολλαπλών ευφυϊών (EL)
New technologies are a tool to strengthen multiple intelligences (EN)

Πολύδωρος, Γεώργιος

Αυτή η εργασία είναι μια προσπάθεια προσέγγισης της θεωρίας των πολλαπλών ευφυϊών του Howard Gardner και τις δυνατότητες που παρέχονται από το μοντέλο της εκπαίδευσης της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να φέρει επανάσταση στην παραδοσιακή παιδαγωγική πρακτική, καλύπτοντας τις ανάγκες των ατόμων που έχουν διαφορετικές μορφές γνωστικής κατανόησης. Τα συμπεράσματα αναδεικνύουν την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση όχι απλώς ως ένα απλό εργαλείο για τη διάδοση της εκπαίδευσης, αλλά ως μέσο επίτευξης νέων επιπέδων κατανόησης και μάθησης.  (EL)
This work is about Gardner’s Multiple Intelligences and the possibilities provided by the education model known as open and distance learning. Open and distance learning exceeds traditional teaching practice, meeting the needs of those students who have different forms of cognitive understanding and learning style. This tool has in itself the potential to build knowledge collectively. The conclusions make open and distance learning not just a mere tool for education, but a means to reach new levels of comprehension, reflecting on the role of education itself. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανοικτή & εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
πολλαπλές ευφυΐες (EL)
διδασκαλία (EL)
teaching practice (EN)
multiple intelligences (EN)
open & distance learning (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 13 Αρ. 2 (2017); 140-148 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 13 No. 2 (2017); 140-148 (EN)

Copyright (c) 2020 Γεώργιος Πολύδωρος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.