Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2020 (EL)

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EL)

Βλαχοπάνου, Πηγή
Papadakis, Spyridon

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιμοποιούνται συχνά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η παρούσα έρευνα εξετάζει με ποιους τρόπους η συμμετοχή των φοιτητών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επηρεάζει την άτυπη συνεργατική μάθηση στην Τριτοβάθμια Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και τη συμβολή της στην ακαδημαϊκή επίδοση. Βασίζεται στη σύνδεση του πλαισίου για την αλληλεπίδραση και τη γνωστική εμπλοκή σε πλαίσιο connectivist μάθησης των Wang, Chen & Anderson με τα τέσσερα κριτήρια για τη συνεργατική μάθηση του Dillenbourg και χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Χορηγήθηκε ψηφιακό ερωτηματολόγιο σε φοιτητές κλειστής ομάδας στο Facebook και διενεργήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις. Η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, σύμφωνα με το πλαίσιο των  Wang, Chen & Anderson, επιδρά ανάλογα στη συνεργατική μάθηση, σύμφωνα με τα κριτήρια του Dillenbourg. Η αλληλεπίδραση και η συνεργασία  οδηγούν σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Η συνεργασία μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης ενισχύει την ατομική επίδοση, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα, καθώς και την επίδοση της ομάδας. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων φοιτητών προτιμά να συνεργάζεται για την εκπόνηση των εργασιών και εκφράζει την πρόθεσή της για επικοινωνία και για συνεργατική μάθηση μέσω Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ερευνητική Εργασία (EL)

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης χρησιμοποιούνται συχνά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η παρούσα έρευνα εξετάζει με ποιους τρόπους η συμμετοχή των φοιτητών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επηρεάζει την άτυπη συνεργατική μάθηση στην Τριτοβάθμια Ανοικτή και εξ Αποστά (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2020-01-17


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 15 Αρ. 2 (2019); 124-143 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 15 No. 2 (2019); 124-143 (EN)

Copyright (c) 2020 Πηγή Βλαχοπάνου, Spyridon Papadakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.