Ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις/ Εταιρίες: προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανοικτής μάθησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις/ Εταιρίες: προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανοικτής μάθησης (EL)
Hellenic Scientific Associations / Companies: Towards Enhanced Open Learning (EN)

Niari, Maria
Lionarakis, Antonis
Kalogiannakis, Michail

Στο παρόν άρθρο καταγράφεται η διαδικασία και τα κύρια συμπεράσματα από τη συζήτηση που διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ICODL 2017, στην Αθήνα το Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017. Η συζήτηση-πάνελ είχε τίτλο «Ελληνικές Επιστημονικές Ενώσεις / Εταιρίες. Παρελθόν, παρόν και μέλλον». Όπως προκύπτει από τη συνοπτική παρουσίαση του προφίλ των επιστημονικών εταιρειών/ενώσεων που συμμετείχαν και των δραστηριοτήτων τους, είμαστε μπροστά σε ένα πλήθος δράσεων και δραστηριοτήτων, από τις οποίες μπορεί να ωφεληθεί πολλαπλά ο σύγχρονος Έλληνας επιστήμονας και η εκπαιδευτική κοινότητα εν γένει. Μπορεί το κοινό στο οποίο απευθύνονται να διαφέρει, ωστόσο οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία της ανοικτότητας, η δέσμευση στην επιστημονικότητα και η προαγωγή της έρευνας και της ποιότητας στην εκπαίδευση και την επιστήμη είναι κοινός τόπος. Παράλληλα, η διαφαινόμενη δυναμική και η συνεχώς αυξανόμενη παρουσία των επιστημονικών ενώσεων/εταιρειών στα εγχώρια και διεθνή δρώμενα ενισχύει την άποψη του σημαντικού ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν στο χώρο της Κοινωνίας των πολιτών και της άτυπης μάθησης. (EL)
This article describes the process and main conclusions of the discussion organized and hosted at the 9th International Conference on Open and Distance Learning, ICODL 2017, in Athens on Saturday 25 November 2017. The panel discussion was titled "Greek Scientific Associations/Companies. Past, present and future". As can be seen from the profile and activities of the participating scientific associations, we are faced with a multitude of actions and activities that can benefit the modern Greek scientist and the educational community in general. The target group for each association may be different, but the basic principles and philosophy of openness, the commitment to science and the promotion of research and quality in education and science are commonplace. At the same time, the emerging dynamics and the ever-growing presence of scientific associations/companies in domestic and international events strengthen the view of the important role they are required to play in the field of civil society and informal learning. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ανοικτότητα (EL)
Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρίες/Ενώσεις (EL)
επιστημονικότητα (EL)
Κοινωνία των Πολιτών (EL)
ανοικτή μάθηση (EL)
Openness (EN)
Greek Scientific Associations (EN)
Civil Society (EN)
Science (EN)
Open Learning (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2017-12-27


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 13 Αρ. 2 (2017); 156-163 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 13 No. 2 (2017); 156-163 (EN)

Copyright (c) 2020 Maria Niari, Michail Kalogiannakis, Antonis Lionarakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.