Η εισαγωγή του e-mentoring ως θεσμού υποδοχής-υποστήριξης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Η εισαγωγή του e-mentoring ως θεσμού υποδοχής-υποστήριξης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μια μελέτη περίπτωσης (EL)
E-mentoring as reception-support for new entrant teachers in primary education: A case study (EN)

Γιάνναρου, Γεωργία
Αλεξανδρόπουλος, Γεώργιος

Η παρούσα έρευνα μελετά τις δυνατότητες και τα εμπόδια της αξιοποίησης του e-mentoring στην υποδοχή-υποστήριξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών. Το δείγμα αποτέλεσαν 155 άτομα, με δειγματοληψία μη πιθανότητας, από τους περίπου 350 νεοεισερχόμενους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της περιφερειακής ενότητας Ηλείας τα έτη 2014-2017. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε πρωτότυπο ερωτηματολόγιο, ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τη γνώση της νομοθεσίας, τη λειτουργική διεισδυτικότητα του e-mentoring, την αντίσταση / την προτίμηση σε αυτό σε σχέση με κάποιο άλλο τρόπο υποδοχής-υποστήριξης των εκπαιδευτικών και την ομοιογένεια των απόψεων. Πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι με τα κριτήρια Pearson's chi-squared (χ²) και Spearman's rho σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α = 0,05.Από τα ευρήματά μας φαίνεται ότι οι περισσότεροι νεοεισερχόμενοι έχουν συγκεχυμένη εικόνα για την υποστήριξη-αξιολόγησή τους και διαφωνούν με τον νέο θεσμό, τον οποίο δεν θεωρούν αποτελεσματικότερο σε σχέση με το πρόσωπο με πρόσωπο mentoring και το δείγμα είναι εξαιρετικά ομοιογενές. Επίσης, στην εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι τεχνικές δυνατότητες για την εισαγωγή του e-mentoring παρά οι διοικητικές.Προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή του, καθώς και η διεύρυνση του σχετικού προβληματισμού αναφορικά με τη σχέση της ανοικτότητας του e-mentoring με την αξιολόγηση στο δημόσιο και το εργασιακό άγχος. (EL)
This research studies the possibilities and the hindrances of the implementation of the e-mentoring as a method of reception and support of the new entrant teachers in the public education. The sample of the research was 155 people (n = 155) out of 350 new entrant teachers study population (N ≈ 350), nonprobability sampling, who would be appointed in the primary education of the prefecture of Ilia, Greece during 2014- 2017. For the data collection, an authentic questionnaire was used, while the research questions referred to knowledge of legislation, functional penetration of e-mentoring, the opposition / the preference in relation to an alternative way of reception support of new entrant teachers and the homogeneity of the aspects. Also, there were held statistic controls using Pearson’s chi-squared (χ²) and Spearman’s rho rank correlation with significance level a = 0,05.The results of the survey show at first that most of the new entrants have a confusing aspect as far as their support-assessment. Secondly, they are opposed with the new statute which they don’t consider as effective as the face-to-face mentoring. Furthermore, the sample is very homogeneous. Finally, in the educational community there are more technical skills as far as the introduction of e-mentoring than administrational ones. The pilot application of e-mentoring is recommended as well as its further consideration which has to do with the open learning of the evaluation in the public administration and the working stress. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Μελέτη περίπτωσης; ποσοτική έρευνα με βολική δειγματοληψία (EL)

E-mentoring (EL)
νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί (EL)
ΤΠΕ (EL)
οργανωσιακή αλλαγή (EL)
organizational change (EN)
E-mentoring (EN)
ICT (EN)
new entrant teachers (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2019-09-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 15 Αρ. 1 (2019); 92-110 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 15 No. 1 (2019); 92-110 (EN)

Copyright (c) 2020 Γεωργία Γιάνναρου, Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.