Η συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στην υποστήριξη της μαθησιακής πορείας των φοιτητών/φοιτητριών της εξΑΕ: Μέρος Α: Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Η συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στην υποστήριξη της μαθησιακής πορείας των φοιτητών/φοιτητριών της εξΑΕ: Μέρος Α: Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (EL)
The contribution of digital tools to students’ support in distance learning environments: Part A. The use of digital tools for the creation of digital learning material (EN)

Tzilou, Georgia
Hartofylaka, Antonia
Lionarakis, Antonis
Papadimitriou, Sofia Theodor
Aggeli, Athanasia

Η παρούσα εργασία βασίζεται στην ευρύτερη επισκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΠΕΝΕΡ με τίτλο «Σύστημα Ακαδημαϊκής Υποστήριξης Φοιτητών Τριτοβάθμιας Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης», εστιάζοντας σε έναν από τους πολλούς άξονες της έρευνας, αυτόν της αξιοποίησης των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών στην εξΑΕ. [i]Σε αυτή την εργασία τα εργαλεία που αναδείχθηκαν μέσα από τη βιβλιογραφία κατηγοριοποιούνται με βάση τον ρόλο που επιτελούν. Από αυτή προκύπτουν έξι διακριτές κατηγορίες εργαλείων:Α. Ψηφιακά εργαλεία για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένουΒ. Ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξηςΓ. Ψηφιακά εργαλεία για τη διεξαγωγή Ομαδικής Συμβουλευτικής ΤηλεδιάσκεψηςΔ. Ψηφιακά εργαλεία για την επίτευξη της συνεργατικής μάθησηςΕ. Ψηφιακά εργαλεία αναζήτησης, εύρεσης και οργάνωσης αξιόπιστων και έγκυρων επιστημονικών πηγώνΣτ. Ψηφιακά εργαλεία για την επίτευξη της εξατομικευμένης μάθησηςΣτη συνέχεια αναλύεται διεξοδικά η 1η από τις 6 καταγεγραμμένες κατηγορίες, δηλαδή τα ψηφιακά εργαλεία για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και συγκεκριμένα:τα εργαλεία για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου (authoring tools)το βίντεοοι βιντεοδιαλέξειςτα podcastsτα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης, μόνο ως προς τις δυνατότητες που παρέχουν για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικούΠαράλληλα, για το καθένα από αυτά γίνεται αναφορά στο πώς έχουν αξιοποιηθεί έως τώρα από το ΕΑΠ και πώς προτείνεται να ενταχθούν πιο συστηματικά στο πλαίσιο λειτουργίας του με σκοπό πάντα την υποστήριξη των φοιτητών/φοιτητριών και την ενίσχυση της ποιότητας των σπουδών σε αυτό. (EL)
The present study is based on the broader literature review, which was condacted in the framework of the research project PENER “Academic support system for ODL University Students” and focuses on one of the various axes of the project, which is the use of the contemporary digital tools, to achieve students’ support in distance learning environments.The digital tools, which were brought out through the review, are being classified in the following distinct categories: A. Digital tools for the presentation of the learning material B. Digital tools for the management of the digital classroom C. Digital tools to conduct Group Teleconference between the members of learning community D. Digital tools to achieve collaborative learning E. Digital tools for the research, validation and organization of reliable and valid scientific sources F. Digital tools to achieve personalized learningAfter classifying the tools, the research team proceeds with the analysis of the first of the six categories, the digital tools for the presentation of the learning material: 1. authoring tools 2. video 3. webcasts 4. podcasts 5. Learning Management Systems (LMS) Besides the presentation of each tool, the research team attempted to illuminate the past, and present use of those tools in the Hellenic Open University environment, as well as to suggest ways for future use, with the aim to support students and enrich the quality of studies. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (EL)
εργαλεία σχεδιασμού ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (EL)
βιντεοδιάλεξη (EL)
ψηφιακά εργαλεία (EL)
podcast (EL)
εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
βίντεο (EL)
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό (EL)
υποστήριξη φοιτητών (EL)
student support (EN)
webcast (EN)
LMS (EN)
digital tools (EN)
podcast (EN)
digital learning material (EN)
video (EN)
authoring tools (EN)
distance learning (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2018-10-07


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 14 Αρ. 1 (2018); 104-117 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 14 No. 1 (2018); 104-117 (EN)

Copyright (c) 2020 Antonis Lionarakis, Sofia Theodor Papadimitriou, Antonia Hartofylaka, Athanasia Aggeli, Georgia Tzilou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.