Οι Λεξικές Βάσεις Δεδομένων ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Ορολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Οι Λεξικές Βάσεις Δεδομένων ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Εκμάθησης Ορολογίας στην Υπολογιστική Γλωσσολογία (EL)
The Lexical Databases as an Educational Tool for Learning Terminology in Computational Linguistics (EN)

Καρβουνιάρη, Δήμητρα
Παπακίτσος, Ευάγγελος Χρήστος

Oι λεξικές βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα ισχυρό και εύκολα επεκτάσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο στον τομέα της εκμάθησης ορολογίας. Η χρήση τους μπορεί να προσφέρει στους σπουδαστές εμπειρίες εκμάθησης με φιλικό τρόπο, παρέχοντας πρόσβαση σε ποικιλία πηγών και πληροφοριών σε αυθεντικά γλωσσικά περιβάλλοντα. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η σχεδίαση και υλοποίηση μιας λεξικής βάσης δεδομένων, ως εφαρμογής λογισμικού του τεχνολογικού πεδίου της Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας. Ο αρχικός σκοπός της δημιουργίας ενός τέτοιου εργαλείου ήταν η διευκόλυνση της εκμάθησης της τεχνικής ορολογίας του επιστημονικού πεδίου της  Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, στην οποία εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο της πολυσημίας, δηλαδή ο ίδιος όρος να έχει δύο τουλάχιστον διαφορετικές σημασίες. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται τόσο στη μετάφραση αγγλικών όρων στην ελληνική γλώσσα όσο και στο συνδυασμό διαφορετικών επιστημών (Πληροφορικής, Μαθηματικών και Γλωσσολογίας) στο ίδιο πεδίο εφαρμογών. (EL)
Lexical databases are powerful and easily expandable learning tools in the field of terminology learning. Their usage can provide students with learning experiences in a friendly way, providing access to a variety of sources and information in authentic linguistic environments. This paper describes the design and implementation of a lexical database as a software application of the technological field of Computational Lexicography. The original purpose of creating such a tool was to facilitate the learning of technical terminology of the scientific field of Computational Linguistics, in which the phenomenon of polysemy often occurs, namely that the same term has at least two different meanings. This phenomenon is due both to the translation of English terms into the Greek language and to the combination of different disciplines (Informatics, Mathematics and Linguistics) in the same field of applications. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάπτυξη λογισμικού (EL)

Ηλεκτρονική Λεξικογραφία (EL)
ηλεκτρονικό λεξικό (EL)
εκμάθηση ορολογίας (EL)
λεξική βάση δεδομένων (EL)
terminology learning (EN)
Computational Lexicography (EN)
lexical database (EN)
lexicon (EN)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2019-09-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 15 Αρ. 1 (2019); 268-278 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 15 No. 1 (2019); 268-278 (EN)

Copyright (c) 2020 Δήμητρα Καρβουνιάρη, Ευάγγελος Χρήστος Παπακίτσος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.