Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Δασκάλων. Εφαρμογή, Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2019 (EL)

Εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Δασκάλων. Εφαρμογή, Στατιστική Ανάλυση και Αποτίμηση. (EL)
Teacher Training with Distance e-Learning Application, Statistical Analysis and Valuation (EN)

Τσιμπίρης, Αλκιβιάδης
Στρίγκας, Κωνσταντίνος Πέτρος

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διαδικασία επιμόρφωσης των δασκάλων. Έγινε καταγραφή των απόψεων των 89 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Πραγματοποιήθηκαν δύο προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης από δύο Σχολικούς Συμβούλους της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών, με χρήση της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης OpeneClass και της πλατφόρμας σύγχρονης εκπαίδευσης BigBlueButton. Το πρώτο πρόγραμμα είχε ως θέμα «Στρατηγικές-Μέθοδοι-Τεχνικές Διδασκαλίας» και το δεύτερο «Θετική ψυχολογία και Συναισθήματα στην εκπαίδευση». Η συμμετοχή στο δεύτερο πρόγραμμα  παρουσιάστηκε διπλάσια σχετικά με το πρώτο. Με την ολοκλήρωση σε καθένα από τα προγράμματα υλοποιήθηκε έρευνα με ερωτηματολόγια ερωτήσεων κλειστού τύπου μέσω της πλατφόρμας, ώστε να καταγραφούν οι στάσεις και οι απόψεις των δασκάλων για την εμπειρία τους κατά την διάρκεια της τηλεπιμόρφωσης καθώς και τα συμπεράσματα τους για την υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφώσεων γενικότερα. Στα αποτελέσματα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιθυμία  και η εμπιστοσύνη του μεγαλύτερου μέρους των συμμετεχόντων στις εξ αποστάσεως επιμορφώσεις, καθώς και οι θετικές σκέψεις  των εκπαιδευτικών για περεταίρω χρήση διαδικτυακών χώρων υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. (EL)
The aim of this work is to investigate the impact of distance learning on teachers training processes. Τhe opinions of the 89 Primary Education Teachers were recorded, after their attendance of two distance learning courses. The lecturers of these courses were School Counselors of the 1st and 2nd Educational Region of Serres. The courses were developed on the OpeneClass asynchronous training platform, supported by the synchronous BigBlueButton training platform. The first course focused on "Strategy, Methods and Teaching Techniques" and the second one concerned "Positive Psychology and Emotions in Education". The number of participants in the second course was about twice as high as in the first course. Α questionnaire of closed-ended questions was answered through the platform in order to capture the opinions of the teachers on their experience of the online training. The results show the desire and confidence of the majority of participants in distance learning as well as their positive thoughts about further use of online and distance learning tools. Interestingly, our research is that for the first time in Primary Education scholar consultants have attempted to provide distance education to primary school teachers without affecting the flow of learning in School classrooms and attend at the same time almost all of the teachers belonging to the educational district of the consultants. This work was developed as part of the implementation of two distance education programs for Primary Education teachers in Serres, in collaboration with two school counselors, Dr. Prama Christos of the 2nd Primary Education Region of Serres and Mr. Michaelides Georgios of the 1st Primary Education Region of Serres during the school year 2017-2018. The programs were hosted at http://itlab.teicm.gr/2pedeser, (new url http://itlab.teicm.gr/4pekes ) while the technical part of the programs was supported by the IT Lab “IT-Lab” - Department of Informatics Engineering - TEI of Central Macedonia http://itlab.teicm.gr and / or Postgraduate Program in Applied Informatics - TEI of Central Macedonia-Serres. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Τηλεκπαίδευση (EL)
επιμόρφωση εκπαιδευτικών (EL)
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Ελληνική γλώσσα

2019-09-04


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Τόμ. 15 Αρ. 1 (2019); 241-267 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol. 15 No. 1 (2019); 241-267 (EN)

Copyright (c) 2020 Κωνσταντίνος Πέτρος Στρίγκας, Αλκιβιάδης Τσιμπίρης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.