Υδρογεωλογικές και Υδροχημικές έρευνες στο κεντρικό τμήμα της Νήσου Εύβοιας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Υδρογεωλογικές και Υδροχημικές έρευνες στο κεντρικό τμήμα της Νήσου Εύβοιας

Khamis Abdelaziz (EL)

Στην διδακτορική διατριβή αναλύονται οι γεωμορφολογικές, οι υδρογεωλογικές και οι υδροχημικές συνθήκες της υδρογεωλογικής λεκάνης. Η περιοχή μελέτης καταλαμβάνει έκταση 717km2. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση της δυναμικότητας, της ποιότητας και της καταλληλότητας του νερού στις διάφορες χρήσεις. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντούν στη περιοχή είναι οι αλπικοί της Πελαγονικής Ζώνης και οι μεταλπικοί . Η μορφολογία της περιοχής είναι λοφώδης, διαυλακώνεται από υδρογραφικά συστήματα του Μεσσαπίου, Μορτερή και Πεθαμένου ποταμού. Από απογραφή 709 φρέατα και πηγές ύδρευσης και άρδευσης, εντοπίζεται η υδροφορία σε ελεύθερους υδροφόρους ορίζοντες, σε Μακροπερατούς σκληρούς σχηματισμούς και σε μικροπερατούς χαλαρούς σχηματισμούς Η διεύθυνση της υπόγειας ροής στις παραθαλάσσιες λεκάνες (Αρτάκης, Ψαχνών και Πολιτικών) κατευθύνεται προς τον Ευβοϊκό. Τα υπολογισμένα αποθέματα π.χ. την λεκάνη Αρτάκης ήταν 9445m3, 6510m3 και 4465m3 σε τρεις υδρολογικούς περιόδους. Πραγματοποιήθηκαν 8618 υπαίθριες και εργαστηριακές χημικές αναλύσεις νερού ανιχνεύουν την Θερμοκρασία oC, ρΗ, Eh, Salinity, EC, TDS, Ca, Mg, Na, K, HCO3 / CO3, Cl, NO3, SO4, CaCO3, NO2, NH4, PO4, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni και Pb. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε διαγράμματα, τύπους και σχέσεις (H. Schoeller, C. Waterlot, Richards, Revelle, Mandel – Shiftan, Sawyer – McCarty, Hem, Ayers, Επικινδυνότητα Μαγνησίου και πίνακες ποιότητας Ευρωπαϊκής και Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας ). (EL)
This PhD thesis analyzes the geomorphological, hydrogeoical and hydrochemical conditions of the hydrogeological basin. The study area covers an area of 717km2. The aim of the research is to investigate the groundwater dynamic, quality and suitability for various utilities. The geological formations present in the area are alpine Pelagonian Zone and late alpine sediments. The morphology of the area is hilly, plane configuration of three channel networks of Messapiou, Morteri and Pethamenou. Remarks from 709 monitory wells are decisive in defining the ground water of unconfind aquifers, Makro-permeable consolidated formations and mikro-permeable unconsolidated formations The direction of groundwater flow in coastal basins (Artaki, Psachna and Politika) directed towards Euboea Golf. The storativity, reserves water added to Artaki basin in three hydrological periods 9445m3, 6510m3 and 4465m3. Verification 8618 site and laboratory chemical analyses detect the water temperature oC, pH, Eh, Salinity, EC, TDS, Ca, Mg, Na, K, HCO3 / CO3, Cl, NO3, SO4, CaCO3, NO2, NH4, PO4, Cd , Cr, Cu, Fe, Mn, Ni and Pb. The results presented in charts, formulas and relations (H. Schoeller, C. Waterlot, Richards, Revelle, Mandel - Shiftan, Sawyer - McCarty, Hem, Ayers, Magnesium Hazard and the quality standards of the European Union and World Health Organization). (EN)

born_digital_thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.