Η Υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα, 2007-2013: Ένας Ενδιάμεσος Απολογισμός

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Η Υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στην Ελλάδα, 2007-2013: Ένας Ενδιάμεσος Απολογισμός (EL)
The implementation of EU cohesion policy in Greece, 2007-2013: A mid-term assessment (EN)

Παπαδάκης, Μαρίνος
Ανδρέου, Γιώργος

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρέασαν την υλοποίηση των Προγραμμάτων που εντάσσονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) της Ελλάδας και, ακολούθως, να ερμηνεύσει και να αποτιμήσει τις πρόσφατες αναθε- ωρητικές απόπειρες. Η σχετική ανάλυση εμπνέεται από την προσέγγιση του ιστορικού θεσμισμού και θεμελιώνεται σε ένα ερμηνευτικό σχήμα το οποίο βασίζεται στη διπλή διάκριση ανάμεσα σε συγκυριακούς και σε συστημικούς παράγοντες αφενός και ανά- μεσα σε εξωγενείς και εγχώριους παράγοντες αφετέρου. (EL)
The aim of this article is to identify the factors that have affected the implementation of the Programmes falling under Greece’s National Strategic Reference Framework (NSRF). The relevant analysis is inspired by historical institutionalism and relies on an explanatory framework based on the double distinction between conjectural and structural factors on the one hand and external and domestic factors on the other hand. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Πολιτική συνοχής (EL)
διαχείριση ΕΣΠΑ (EL)
Ελλάδα (EL)
αναθεώρηση ΕΣΠΑ (EL)
Greece (EN)
EU cohesion policy (EN)
Greek NSRF (EN)
NSRF review (EN)


Περιφέρεια

Ελληνική γλώσσα

2012-05-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 1 (2012); 93-116 (EL)
Region & Periphery; No. 1 (2012); 93-116 (EN)

Copyright (c) 2018 Γιώργος Ανδρέου, Μαρίνος Παπαδάκης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.