Παράγοντες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων των Βιομηχανικών Περιοχών της Ελλάδας , ως μέσο προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)

Παράγοντες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων των Βιομηχανικών Περιοχών της Ελλάδας , ως μέσο προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης (EL)
Factors influencing the collaboration between universities and companies from Greek industrial estates, as a mean of regional development (EN)

Apostolopoulos, Konstantinos
Vikas, Ioannis

Οι Βιομηχανικές Περιοχές της Ελλάδας και οι επιχειρήσεις που τις αποτελούν δημιουργούν πόλους περιφερειακής ανάπτυξης και τοπικά κέντρα καινοτομίας. Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των τοπικών επιχειρηματικών κέντρων μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την τοπική οικονομία και κοινωνία. Η παρούσα πρωτογενής έρευνα, επεκτείνεται σε 100 επιχειρήσεις από συνολικά 19 Βιομηχανικές Περιοχές της χώρας και αναδεικνύει ορισμένους σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης της συνεργασίας των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. Η έρευνα διενεργήθηκε το 2013 μέσω δομημένου ερωτηματολογίου και αντλήθηκαν συγκεκριμένες μεταβλητές για τη δημιουργία ενός μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι ο βαθμός ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ επιχείρησης και πανεπιστημίου επηρεάζεται θετικά από τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης και τον βαθμό ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης και οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιθέτως επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη πληροφόρησης και από το μέγεθος της Βιομηχανικής Περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. (EL)
The industrial estates of Greece and their companies create poles of regional development and local innovation centers. The development of collaboration between universities and local business centers can benefit the local economy and society. The current research, spreads in 100 companies from 19 industrial estates of Greece. It aims to indicate important factors that influence the collaboration between universities and companies from greek industrial estates. The data were collected during 2013, through a structured questionnaire. Selected variables from the questionnaire were used in order to build a logistic regression model. The results indicate that the degree of collaboration between universities and companies is positively influenced by the number of employees in the company and by the degree of collaboration between the company and the local administration institutions. On the other hand, it is negatively influenced by the size of the industrial estate that the company operates and by the lack of company’s information knowledge. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πανεπιστήμια (EL)
Περιφερειακή Ανάπτυξη (EL)
Clusters (EL)
Συνέργειες (EL)
Βιομηχανικές Περιοχές (EL)
Industrial Estates (EN)
Regional Development (EN)
Clusters (EN)
Synergies (EN)
Universities (EN)


Περιφέρεια

Ελληνική γλώσσα

2018-09-11


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 5 (2016); 89-100 (EL)
Region & Periphery; No. 5 (2016); 89-100 (EN)

Copyright (c) 2018 Ioannis Vikas, Konstantinos Apostolopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.