Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης: Μια εναλλακτική αναπτυξιακή στρατηγική για την περίπτωση της Ελλάδας1

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)

Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης: Μια εναλλακτική αναπτυξιακή στρατηγική για την περίπτωση της Ελλάδας1 (EL)
Rural development policy: An alternative development strategy for τhe case of Greece (EN)

Δούκας, Γιάννης
Καραβέλη, Ελένη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εφαρμογή της ευρωπαϊκής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στην Ελλάδα στην προγραμματική περίοδο (2007-13). Μετά την περιγραφή της εισαγωγής ‘περιφερειακών’ στοιχείων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) κατά την διαδικασία μεταρρύθμισής της, αναλύονται οι κατευθύνσεις, οι στόχοι και τα μέσα υλοποίησης της ΠΑΑ στην τρέχουσα περίοδο και παρουσιάζονται οι προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στη συνέχεια συνεκτιμάται η σημασία της ως εναλλακτικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την ελληνική ύπαιθρο. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα ως προς τις δυνατότητες επιτυχίας της ΠΑΑ, με αναφορά στις αδυναμίες και τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν την ελληνική περίπτωση. (EL)
This paper presents the implementation of European Rural Development Policy (RDP) in Greece for the programming period 2007-13. First, the introduction of ‘regional’ elements in Common Agricultural Policy (CAP) in the course of its reforms is discussed. Second, the directions and means of RDP in the current period are examined and the Commission’s proposals for the next programming period are presented. Third, the targets, measures and allocation of funds of RDP in Greece are analysed based on the experience of the previous period and given the chronic diffi culties and obstacles that this policy approach faces in Greece. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Πολιτική Συνοχής (EL)
ΕΣΠΑ 2007-13 (EL)
Ευρωπαϊκή Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης (EL)
Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα (EL)
Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (EL)
Greek National Strategic Framework Program 2007-13 (EN)
EU Rural Development Policy (EN)
Rural Development Programs in Greece (EN)
Community Support Frameworks (EN)
Cohesion Policy (EN)


Περιφέρεια

Ελληνική γλώσσα

2012-10-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 2 (2012); 21-36 (EL)
Region & Periphery; No. 2 (2012); 21-36 (EN)

Copyright (c) 2018 Ελένη Καραβέλη, Γιάννης Δούκας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.