Παράγοντες Ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Παράγοντες Ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο (EL)
Growth Factors of Small and Medium-sized Enterprises at State and Regional Level (EN)

Ikonomou, Constantinos

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η σημασία των ποικίλων μορφών κεφαλαίου για την ανάπτυξη των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) την περίοδο προετοιμασίας ένταξης στην Ο.Ν.Ε. (1995-2002). Ένα μαθηματικό μοντέλο συσχετίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ με αλλαγές σε χαρακτηριστικά διάφορων μορφών εγχώριου, τοπικού ή περιφερειακού κεφαλαίου και με μεταβλητές σε επίπεδο επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους των επιχειρήσεων. Το μοντέλο εκτιμάται με τη χρήση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος. Τα ευρήματα για την περιορισμένη σημαντικότητα του οικονομικού και βιομηχανικού κεφαλαίου σε κρατικό και περιφερειακό επίπεδο -ειδικά στην Αττική- αποδίδονται σε έμμεσες αιτίες, όπως το κράχ του Χ.Α.Α., η αυξανόμενη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και το περιφερειακό κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό κεφάλαιο. Πρόσθετες ενδείξεις αναδεικνύουν την αποτυχία διαμόρφωσης αναπτυξιακών τοπικών και περιφερειακών πολιτικών που να εστιάζουν στις ΜΜΕ και τα προβλήματά τους. Τονίζεται η σημαντική σχέση της ανάπτυξης των ΜΜΕ με ορισμένες μορφές κεφαλαίου και συντελεστές σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο και με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Ερευνάται η λειτουργία μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας έντονης συσσώρευσης οικονομικού κεφαλαίου. (EL)
The present research investigates the signifi cance of various forms of capital and factors of production for SME growth in Greece, in the period before joining the Eurozone (1995-2002). A mathematical model associates SME growth with changes of features from various forms of domestic, local and regional capital and fi rm-level dummies, including fi rm size. The model is estimated using a representative sample. The fi ndings on the limited signifi cance of economic and manufacturing capital at state and regional level -especially in Attiki- are attributed to indirect causes, such as the 1999-2000 Athens Stock Exchange crash, SME increasing internationalization and the regional social, political and cultural capital. Additional fi ndings indicate substantial failures in delivering growth-oriented local and regional policies focusing on SMEs and their problems. The signifi cant association of SME growth with few forms of capital at state, regional and industrial level and with fi rm size is highlighted. The operation of a long-run economic capital-intensive accumulation process is investigated. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Κεφάλαιο (EL)
Ευρωζώνη (EL)
Γεωγραφία (EL)
Ελλάδα (EL)
Μικρομεσαίες (EL)
Geography (EN)
Greece (EN)
SME (EN)
Capital (EN)
Eurozone (EN)


Περιφέρεια

Αγγλική γλώσσα

2013-05-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 3 (2013); 37-82 (EL)
Region & Periphery; No. 3 (2013); 37-82 (EN)

Copyright (c) 2018 Constantinos Ikonomou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.