Οι συνενώσεις των δήμων στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδος. Μια κριτική προσέγγιση μέσω της S.W.O.T. ανάλυσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)

Οι συνενώσεις των δήμων στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδος. Μια κριτική προσέγγιση μέσω της S.W.O.T. ανάλυσης (EL)
Mergers of municipalities in Greek local government. An evaluation by means of a S.W.O.T. analysis (EN)

Sdrali, Despina
Fois, Christos Theophrastos
Apostolopoulos, Constantinos D.

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κριτική προσέγγιση και η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες συντελέστηκαν στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Στόχος των μεταρρυθμίσεων ήταν η δημιουργία ισχυρής τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή ισχυρών και αποτελεσματικών δήμων, ικανών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές τοπικής ανάπτυξης, καθώς και να παρέχουν αποτελεσματικές και ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες. Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιείται η μέθοδος της S.W.O.T. ανάλυσης, προκειμένου να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, οι ευκαιρίες και οι απειλές του Προγράμματος «Καλλικράτης». Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτουν τα θετικά στοιχεία της μεταρρύθμισης, που τα κύρια είναι: η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης με νέες αρμοδιότητες και πόρους και επομένως η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των δημοτών στα κοινά, με την πραγματοποίηση των τοπικών δημοψηφισμάτων. Από την άλλη, προκύπτουν και απειλές για τη μεταρρύθμιση, που σχετίζονται με την ευρύτερη δυσμενή οικονομική συγκυρία, τις διαφωνίες των πολιτικών δυνάμεων για την ουσία της μεταρρύθμισης, τα όρια των νέων δήμων και τις ανάγκες σε προσωπικό. (EL)
The aim of this paper is to evaluate the reforms in local government that took place in Greece during the last fi fteen years. The aim of the reforms was the creation of strong local government entities, i.e. powerful and effi cient local authorities, able to plan and implement local development policies, and to provide effective and qualitatively superior services to citizens. SWOT analysis is used in order to identify the advantages and disadvantages, opportunities and threats of the “Kallikrates” Program. Results indicate that the new reform offers to local government new powers and resources and therefore leads to improved effectiveness; reduced operating costs and promotion of the active participa tion of citizens in public affairs, by means of local referendums. However, there are also threats created for the reform, which are related to the broader fi nancial crisis, the disputes of political powers on the substance of the reform, the boundaries of new municipalities and the needs in personnel. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

πρόγραμμα Καποδίστριας (EL)
πρόγραμμα Καλλικράτης (EL)
συνενώσεις δήμων (EL)
S.W.O.T. ανάλυση (EL)
τοπική αυτοδιοίκηση (EL)
Kallikrates program (EN)
Kapodistrias program (EN)
local government (EN)
SWOT analysis (EN)
municipal mergers (EN)


Περιφέρεια

Αγγλική γλώσσα

2013-05-01


National and Kapodistrian University of Athens (EN)

2241-1380
2623-4920
Περιφέρεια; Αρ. 3 (2013); 83-97 (EL)
Region & Periphery; No. 3 (2013); 83-97 (EN)

Copyright (c) 2018 Christos Theophrastos Fois, Despina Sdrali, Constantinos D. Apostolopoulos (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.