ΦΥΣΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΨΑΜΜΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ YORK-ΑΓΓΛΙΑΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




1974 (EL)
ΦΥΣΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΔΙΚΩΝ ΨΑΜΜΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ YORK-ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΟΥΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΓΙΝΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΨΑΜΜΙΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ YORK-ΑΓΓΛΙΑΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΟΠΩΣ: (1) ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. (2) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΚΑΙ ΗΜΙΠΟΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ. (3) ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. (4) ΠΟΡΩΔΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ. (5) ΜΕΓΕΘΟΣ, ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (6) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ. (7) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΠΩΣ ΜΟΝΑΞΟΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ, ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ, ΤΑΣΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟ, ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ. (8) ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΥΔΑΤΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ. (9)ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΨΑΜΜΙΤΩΝ. (10) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. (11) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.
THE TRIASSIC SANDSTONES AQUIFER OF THE VALLEY OF YORK-ENGLAND WAS EXAMINED FROM ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGICAL POINT OF VIEW. PETROGRAPHIC ANALYSISREVEALS THAT THE MATERIAL RANGES FROM FRIABLE TO WELL-CEMENTED, DEPENDING ON THE CEMENTATION (SECONDARY QUARTZ OR CARBONATES). DETAILED GRAIN-SIZE ANALYSISCLASSIFIES THE SANDSTONES INTO THE SAND AND MUDDY CATEGORIES OF FOLK'S SYSTEM. OF THE CLAY MINERALS THE ILLITE-NONTNORILLONITE TYPE IS MORE ABUNDANT. THE RANGE OF APPARENT POROSITY IS BETWEEN 17% AND 34% WITH A MEAN VALUE OF 24%. A SERIES OF PERMEAMETERS HAVE BEEN DEVELOPED. THE PERMEABILITIES RANGE FROM 9X10-8 TO 3.64.10-3 CM/SEC. MECHANICAL PROPERTIES OF THE MATERIAL SUCH AS UNIAXIALCOMPRESSIVE STRENGTH, TENSILE STRENGTH, DYNAMIC YOUNG'S MODULUS AND ULTRASONIC VELOCITY ARE PRESENTED AND DISCUSSED. ALSO A DETAILED GEOCHEMICAL ANALYSIS HAS BEEN UNDERTAKEN. A COMPARISON BETWEEN FIELD AND LABORATORY TRANSMISSIVITY DATA GIVES TF/TL RATIOS RANGING FROM 2:1 TO 27:1. COMPUTER PROGRAMS FOR ALL THEEXAMINED PROPERTIES HAVE BEEN USED.

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Engineering geology
Τεχνική γεωλογία
Ψαμμίτης
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Sandstone
PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

1974


Institutes outside Greece
Ιδρύματα Εξωτερικού



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.