Τhe contribution of intrapartum fetal pulse oximetry in the assessment of fetal monitoring during labour process

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η συμβολή της παλμικής οξυμετρίας στην παρακολούθηση του τοκετού
Τhe contribution of intrapartum fetal pulse oximetry in the assessment of fetal monitoring during labour process

Μπέτσας, Γεώργιος

Ο πρωταρχικός σκοπός της μελέτης ήταν να ελέγξει εάν η προσθήκη της παλμικής οξυμετρίας στην κλασική καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση βελτιώνει την ακρίβεια στην παρακολούθηση του εμβρύου κατα τη διάρκεια του τοκετού και συμβάλλει στην ελλάτωση του ποσοστού των καισαρικών τομών. Στην προοπτική αυτή μελέτη τυχαιοποιήθηκαν 200 επίτοκες που βρισκόταν στο πρώτο στάδιο του τοκετού σε δύο υποομάδες. Η πρώτη ομάδα που ονομάστηκε ομάδα αναφοράς και συμπεριελάμβανε επίτοκες οι οποίες ελέγχονταν με καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση μόνο και η δεύτερη ομάδα που ονομάστηκε ομάδα μελέτης και συμπεριλήφθησαν οι επίτοκες οι οποίες ελέγχονταν με καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση και την συνεχή καταγραφή του κορεσμού του εμβρυικού οξυγόνου με τη μέθοδο της παλμικής οξυμετρίας. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο συνολικό ποσοστό των καισαρικών τομών για όλες τις ενδείξεις ανάμεσα στις δύο υποομάδες (41% ομάδα αναφοράς και 43%, ομάδα μελέτης, p=0.269 ), ούτε και στην υποομάδα της εμβρυικής δυσφορίας(14% και 8% αντίστοιχα, p=0.101). Επίσης δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στα νεογνικά αποτελέσματα, (pH ομφαλικής p=0.376). Η γνώση της εμβρυικής οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια του τοκετού δεν συμβάλλει τελικά σε στατιστικά σημαντική μείωση του συνολικού ποσοστού των καισαρικών τομών συνολικά ή για την υποκατηγορία της εμβρυικής δυσφορίας (μη εφησυχαστικό καρδιοτοκογράφημα) ειδικότερα. Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και μεθόδων οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά μας σαφέστατα είναι θεμιτή και αναγκαία. Σίγουρα όμως η εφαρμογή τους στην καθημερινή πρακτική είναι κάτι διαφορετικό και χρειάζεται ελεγχόμενη και προσεκτική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Σικυουλκία
Fetal disdtress
Cesarian section
Υποξία
Non reassuring fetal status
Καρδιοτοκογραφία
Normal delivery
Παλμική οξυμετρία
Cardiotocography
Καισαρική τομή
Μη εφησυχαστική κατάσταση εμβρύου
Hypoxia
Pulse oximetry
Εμβρυϊκή δυσφορία
Φυσιολογικός τοκετός
Operative delivery

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.