Συσχέτιση της πυκνότητας της συμπαθητικής νεύρωσης και του βαθμού αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων στον άνθρωπο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Correlation between the density of sympathetic innervation and the degree of coronary arteries atherosclerosis in humans
Συσχέτιση της πυκνότητας της συμπαθητικής νεύρωσης και του βαθμού αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων στον άνθρωπο

Ζαχαριάδη, Ερμιόνη

Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια μελετήθηκε η σχέση της πυκνότητας της συμπαθητικής νεύρωσης και του βαθμού αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αγγείων. Η μελέτη έγινε σε ανθρώπινο υλικό.Η αθηροσκλήρυνση είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και πολλοί γενετικοί παράγοντες κινδύνου προδιαθέτουν στην ανάπτυξή της. Η κλασική θεωρία της φλεγμονής στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει η συσσώρευση οξειδωμένης LDL-χοληστερόλης διευρύνεται και διερευνάται με πληθώρα μελετών ανά τον κόσμο. Αυξανόμενα στοιχεία δείχνουν την ύπαρξη λειτουργικών διασυνδέσεων μεταξύ του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος. Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια το προς μελέτη υλικό προήλθε από δύο πηγές, αφενός από τα πτώματα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση των δευτεροετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής Αθηνών, αφετέρου από πρόσφατο νεκροτομικό υλικό θανόντων από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Συνολικά εξετάστηκε υλικό από 35 πτώματα που ταξινομήθηκαν με βάση την ηλικία σε τρεις ομάδες (20-40, 40-60, 60-80 ετών).Μετά και τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων τα κυριότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν τα εξής:1. Σε όλα τα υγιή μέρη του αγγειακού ιστού παρατηρείται εκτεταμένο και πλούσιο σύστημα συμπαθητικών ινών.2. Στα αγγεία που έχει αναπτυχθεί αθηρωματικό υλικό παρατηρείται σημαντική ελάττωση ή και απουσία της συμπαθητικής νεύρωσης.3. Ειδικά σε αθηρωματικό τοίχωμα αγγείων δεν υπάρχουν συμπαθητικές απολήξεις.Φαίνεται ότι το συμπαθητικό σύστημα αποτελεί στον αγγειακό ιστό πρόσθετη ασπίδα προστασίας στην αρχιτεκτονική του ιστού. Οι παράγοντες που ευνοούν την έναρξη σχηματισμού αθηρώματος φαίνεται ότι εκφυλίζουν πρώτα τις απολήξεις του συμπαθητικού συστήματος, το οποίο υποχωρεί αφήνοντας «ακάλυπτο» τρόπον τινά το τοίχωμα του αγγείου. Στην έρευνά μας καταγράφονται για πρώτη φορά στον Ελληνικό χώρο ευρήματα που καταδεικνύουν τη σχέση μεταξύ συμπαθητικής νεύρωσης και βαθμού αθηρωμάτωσης των αγγείων.
In this clinical research we studied the relationship between sympathetic innervation and the degree of atherosclerosis of the coronary arteries, in humans.Atherosclerosis is a complex process and there are many genetic risk factors predisposing to its development. The classical theory in which inflammation plays an important role in the accumulation of oxidized LDL-cholesterol is constantly studied worldwide. Growing evidence suggests the existence of functional connections between the immune and nervous system. In this research effort the study material came from two sources, one of the corpses used in Athens Medical School, the other by a recent autopsy material of deceased from acute myocardial infarction. In total, it was examined material from 35 corpses classified on the basis of age in three groups (20-40, 40-60, 60-80 years).Following the statistical edit of results the main conclusions reached were:1. In all the healthy parts of the vascular tissue is observed extensive and generous system of sympathetic fibbers.2. In the vessels where atherosclerotic material has been developed it was observed a significant reduction or absence of sympathetic innervation. 3. Especially in atherosclerotic vascular wall there were no sympathetic endings.It appears that the sympathetic system is a further shield for the architecture of the vascular tissue. Factors favoring the formation of atheroma initiation seems to degenerate first the endings of the sympathetic system, which resolves in leaving 'bare', so to speak, the wall of the vessel.In our survey were recorded, for the first time in the Greek market, findings that demonstrate the relationship between sympathetic innervation and the degree of atherosclerosis of the vessels.

Αθηρωμάτωση
Πυκνότητα συμπαθητικής νεύρωσης
Density of sympathetic innervation
Atherosclerosis
Συμπαθεκτομή και αθηρωμάτωση
Στεφανιαία αγγεία
Sympathectomy and atherosclerosis
Coronary arteries

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)