Κατασκευάζοντας τη διαφορετικότητα σε μια πολυπολιτισμική ομάδα εργασίας: η μελέτη περίπτωσης μιας ομάδας εργασίας χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Constructing diversity in a multicultural workgroup: the case of an EU-funded project group
Κατασκευάζοντας τη διαφορετικότητα σε μια πολυπολιτισμική ομάδα εργασίας: η μελέτη περίπτωσης μιας ομάδας εργασίας χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γκιζάρη, Χρυσούλα

Η διαμόρφωση μιας νέας εργασιακής πραγματικότητας στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, υποστηριζόμενης από την διαρκή ανάπτυξη και διάχυση των επικοινωνιακών συστημάτων, έχει προσανατολίσει το ερευνητικό ενδιαφέρον στη μελέτη της διαφορετικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε πολύ-πολιτισμικές ομάδες εργασίας (Sackmann & Phillips, 2004). Η συστηματική επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύει την επικράτηση μιας a priori εστίασης των ερευνητών σε συγκεκριμένες κοινωνικό-δημογραφικές κατηγορίες (π.χ. φύλο, φυλή). Η προσέγγιση αυτή έχει δεχθεί ευρεία κριτική, καθώς αγνοεί τη δυνατότητα αυτό-προσδιορισμού των ατόμων (Nkomo & Cox, 1996) και υποστηρίζεται ότι η εμπειρική διερεύνηση θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο τα ίδια τα άτομα αντιλαμβάνονται και κατασκευάζουν τη διαφορετικότητα τους (Zanoni et al., 2010, Tatli & Özbilgin, 2012, Janssens & Zanoni, 2005, Mahadevan, 2009). Σκοπός της διατριβής είναι να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού της διεθνούς βιβλιογραφίας διερευνώντας από μια a posteriori κατεύθυνση πώς τα μέλη μιας πολύ-πολιτισμικής ομάδας εργασίας αντιλαμβάνονται την διαφορετικότητα μέσα στα πλαίσια της ομάδας τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η διαφορετικότητα της εξεταζόμενης ομάδας είναι δυναμική και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου σε όρους περιεχομένου, νοημάτων, και χρήσεως. Η συνεχή αυτή κατασκευή και ανά-κατασκευή της διαφορετικότητας θεμελιώνεται μερικώς στην ανάγκη των μελών της ομάδας να κατασκευάσουν μια θετική ταυτότητα για τον εαυτό τους και να τοποθετήσουν τον εαυτό τους στο σύνθετο, πολύπλοκο πλαίσιο της πολύ-πολιτισμικής ομάδας εργασίας μειώνοντας την αβεβαιότητα. Ταυτόχρονα, η κατασκευή και ανά-κατασκευή της διαφορετικότητας επηρεάζεται εν μέρει από το ποιος είναι ο «άλλος» καθώς και από το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση.Στη διατριβή προτείνεται ότι η διαδικασία κατασκευής της διαφορετικότητας μπορεί να περιγραφεί από τον όρο “differentiation work” καθώς αντανακλά τη δυναμική, συνεχή διαδικασία σχηματισμού και ανά-κατασκευής του περιεχομένου της διαφορετικότητας, της χρήσης της, και των νοημάτων που αποδίδονται σε αυτή. Η έρευνα καταδεικνύει εμπειρικά τη δυναμική, πολλαπλή, σχεσιακή κατασκευή και ανακατασκευή της διαφορετικότητας της ομάδας και επιχειρεί να συμβάλει στην διεθνή βιβλιογραφία προσφέροντας μια καλύτερη κατανόηση της πολύπλοκης, μεταβαλλόμενης, και ασαφής φύσης της έννοιας της διαφορετικότητας.
Workplace diversity became a very popular concept due to globalization and the increased technological and communicational developments (Sackmann and Phillips, 2004) that have shaped a new workplace reality. Despite the increased research on diversity, however, scholars continue to address diversity from an a priori direction, focusing on specific categories of differences they assume as important in workplace setting (Tatli and Özbilgin, 2012). Even when scholars conceive diversity as dynamic and socially constructed (opposed to the dominant positivistic conceptualization as fixed and static), scholars still focus on specific categories of differences. That a priori approach, however, exclude people’s freedom to define themselves and categorize others in ways different that scholars assume (Litvin, 1997; Nkomo, 1996; Nkomo and Cox, 1996).This study attempts to address this gap by exploring from an a posteriori direction how people in workplace themselves perceive their diversity during their everyday working life. I conduct a case study of an EU-funded project group to explore how the group members actively construct their group diversity. Data analysis shows that members create their diversity through the intersection of their national, professional, and expertise identities. Throughout their everyday working life members use their differentiation in several ways and ascribe to their perceived differences multiple meanings. Common processes underlying the creation of members’ differentiation involve members’ need to reduce uncertainty and the creation of a positive working identity for the self. The study empirically illustrates the dynamic everyday construction and re-construction of workgroup diversity and offers a better understanding of the complex and ambiguous nature of diversity.

Case study
Ομάδα εργασίας
Μελέτη περίπτωσης
Qualitative methodology
Grounded theory
Θεμελιωμένη θεωρία
Ποιοτική μεθοδολογία
Diversity
Project group
Διαφορετικότητα
Identity
Ταυτότητα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.