Μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της δυσλεξίας: η οπτική των εφήβων μαθητών και των γονέων τους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Learning and psychosocial dimensions of dyslexia: Teenagers pupils’ and their parents’ views
Μαθησιακές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της δυσλεξίας: η οπτική των εφήβων μαθητών και των γονέων τους

Αποστόλου, Πελαγία

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών διαστάσεων της δυσλεξίας. Εξετάσαμε την έννοια της δυσλεξίας, καθώς και ζητήματα ορισμού της. Ύστερα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή παρουσιάσαμε τις αιτιολογικές προσεγγίσεις της δυσλεξίας. Στη συνέχεια, αναφερθήκαμε αναλυτικά στα χαρακτηριστικά των μαθητών με δυσλεξία τόσο στο γνωστικό και μαθησιακό τομέα όσο και στον ψυχοκοινωνικό. Τέλος, παραθέσαμε και προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τις απόψεις των εφήβων μαθητών με δυσλεξία και των μητέρων τους σχετικά με τις μαθησιακές, τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές συνιστώσες της δυσλεξίας.
The aim of the present thesis was the study of learning and psychosocial dimensions of dyslexia. We examined the proposed terminology and the definitions given for dyslexia. Then we presented the historical context of dyslexia and its causes. Furthermore, we analyzed the cognitive, learning and psychosocial characteristics of pupils with dyslexia. Finally, we cited and we tried to interpret the views of teenagers pupils with dyslexia and their mothers concerning the learning, the emotional and the social dimensions of dyslexia.

Learning difficulties
Μαθησιακές δυσκολίες
Phychosocial difficulties
Parents
Δυσλεξία
Dyslexia
Γονείς
Teenagers
Έφηβοι
Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)