Επίδραση των Dimethoate και Clorpyrifos στην ηπατική νεφρική αιματολογική και ανοσολογική λειτουργία ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Effect of Dimethoate and Chlorpyrifos in hepatic, tenal, hematologic and immune function of people belonging to risk groups in Iraklion Serres
Επίδραση των Dimethoate και Clorpyrifos στην ηπατική νεφρική αιματολογική και ανοσολογική λειτουργία ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών

Ανδρεάδης, Γεώργιος
Andreadis, Georgios

Important part of the Greek economy is based on agriculture, despite the reduction of farmers in recent years, 10.5% of the population are farmers. Even today a large proportion of farmers working small plots having and therefore most of them take part actively in the process of growing.Moreover, the wide array of fertilizer use is still necessary and performed most often in each crop separately. Although for most fertilizers attempt is made to reduce the toxicity, aiming to rapid biodegradation, are considered potent poisons for humans in large concentrations.To date there have been extensive studies of the effect of pesticide use to farmers and people associated with agricultural crops such as agronomists and squirter.Based on these data was chosen to study two widely used pesticides in crops against cotton bollworm in the main of Chlorpyrifos and Dimethoate. These two pesticides are a large class of approximately 90 with designations organophosphorus compounds. The key characteristic of these compounds that are found in the blood only for two days and then converted in the liver to remove compounds capable with urine.The main period Sprinkling is in late summer, while the period from November are generally without rural jobs. Based on this feature and the fact that the plain of Serres is one of the largest and most efficient in Greece the study was conducted in 82 people (farmers, agronomists squirter) in the Municipality of Heraklion in two periods (September and January) who were divided into two age groups.Measured the changes that occurred in important biochemical factors that reflect the state of the liver and kidneys, but studied was haematological indices. Even an attempt was made to measure the amounts of the two psychiatric drugs in the blood of participants.The results showed that despite the fact that pesticides remain very short time in the blood, it is telling that no traces of the blood affected liver enzymes key to younger participants. Unlike indicators of kidney were unaffected, presumably because of the short elimination.Significant and critical differences were detected in hematological indices between the two age groups and two periods where measurements were taken. To a lesser degree observed changes in white blood cells shows that these changes affect main erythrocytes and thus the breathing process.The methodology followed proved particularly useful in identifying a number of factors that help in studying the effects of pesticides on people who work in the countryside in rural cultures. It is characteristic that the selected sample met the criteria that the result can be used for the general population as included data from all potential factors that could affect (number of participants, age, gender, disease).
Σημαντικό μέρος της Ελληνικής οικονομίας βασίζεται στον αγροτικό τομέα και παρά τη μείωση των αγροτών τα τελευταία χρόνια, το 10.5% του συνολικού πληθυσμού είναι αγρότες. Ακόμη και σήμερα μεγάλο μέρος των αγροτών δουλεύει έχοντας μικρά αγροτεμάχια και άρα το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς παίρνουν μέρος ενεργά στην διαδικασία της καλλιέργειας.Επιπλέον η εκταταμένη χρήση εντομοκτόνων παραμένει ακόμη αναγκαία και πραγματοποιείται τις περισσότερες φορές σε κάθε καλλιέργεια χωριστά. Παρά το γεγονός ότι για τα περισσότερα εντομοκτόνα γίνεται προσπάθεια να μειώνεται η τοξικότητά τους, στοχεύοντας στη γρήγορη βιοδιάσπασή τους, θεωρούνται ισχυρά δηλητήρια για τον άνθρωπο σε μεγάλες συγκεντρώσεις.Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει εκτεταμένες μελέτες της επίδρασης της χρήσης των φυτοφαρμάκων στους αγρότες και τους ανθρώπους που σχετίζονται με τις αγροτικές καλλιέργειες, όπως τους γεωπόνους και τους ραντιστές.Με βάση τα παραπάνω δεδομένα επιλέχθηκε η μελέτη δύο ευρέως χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων σε καλλιέργειες βάμβακος ενάντια κύρια στο πράσινο σκουλήκι του Chlorpyrifos και του Dimethoate. Τα δύο αυτά φυτοφάρμακα ανήκουν σε μια μεγάλη κατηγορία με 90 περίπου ονομασίες οργανοφωσφορικών ενώσεων. Βασικό χαρακτηριστικό των ενώσεων αυτών είναι ότι βρίσκονται στο αίμα μόνο για δύο μέρες και στη συνέχεια μετατρέπονται στο ήπαρ σε ενώσεις ικανές να απομακρυνθούν με τα ούρα.Η κύρια περίοδος ραντισμών είναι στο τέλος του καλοκαιριού, ενώ την περίοδο από τον Νοέμβρη είναι γενικά χωρίς αγροτικές δουλειές. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό και το γεγονός ότι ο κάμπος των Σερρών είναι από τους μεγαλύτερους και αποδοτικότερους στην Ελλάδα η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 82 άτομα (αγρότες, ραντιστές γεωπόνους) στην περιοχή του δήμου Ηράκλειας σε δύο περιόδους (Σεπτέμβριο και Ιανουάριο) οι οποίοι ήταν χωρισμένοι σε δύο ηλικιακές ομάδες.Μετρήθηκαν οι αλλαγές που εμφανίστηκαν σε σημαντικούς βιοχημικούς παράγοντες που εκφράζουν την κατάσταση του ήπατος και των νεφρών, αλλά και μελετήθηκαν συνολικά οι αιματολογικοί δείκτες. Ακόμη έγινε προσπάθεια να μετρηθούν οι ποσότητες των δύο ψυχοφαρμάκων στο αίμα των συμμετεχόντων.Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως παρά το γεγονός ότι τα φυτοφάρμακα παραμένουν πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο αίμα, είναι χαρακτηριστικό ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη τους στο αίμα, επηρεάστηκαν τα ένζυμα του ήπατος κύρια στους νεότερους συμμετέχοντες. Αντίθετα οι δείκτες των νεφρών δεν επηρεάστηκαν, πιθανά λόγω της σύντομης απομάκρυνσης τους.Σημαντικές και κρίσιμες διαφορές εντοπίστηκαν στους αιματολογικούς δείκτες μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων και των δύο περιόδων όπου έγιναν οι μετρήσεις. Σε μικρότερο βαθμός παρατηρήθηκαν αλλαγές στα λευκά αιμοσφαίρια που φανερώνει πως οι αλλαγές επιδρούν κύρια στα ερυθροκύτταρα και κατά συνέπεια τη διαδικασία της αναπνοής.Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στον εντοπισμό μιας σειράς παραγόντων που βοηθούν στη μελέτη της επίδρασης των φυτοφαρμάκων σε ανθρώπους που εργάζονται στην ύπαιθρο σε αγροτικές καλλιέργειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι και το δείγμα που επιλέχθηκε ανταποκρίθηκε στα κριτήρια ώστε το αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το γενικό πληθυσμό, αφού περιελάμβανε στοιχεία από όλους τους πιθανούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επιδράσουν (αριθμός ατόμων, ηλικία, φύλο, ασθένειες).

Chlorpyrifos
Blood indices
Biochemical parameters
Dimetthoate
Φυτοφάρμακα
Pesticides
Αιματολογικοί δείκτες
Dimethoate
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εντομοκτόνα
Fertilizers

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.