Σύστημα διάγνωσης δομικής ακεραιότητας, αποτίμησης επικινδυνότητας και καθορισμού βέλτιστου σχήματος συντήρησης θαλασσίων έργων

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2011 (EN)
System for health monitoring, risk assessment and determination of optimum maintenance schema for marine structures
Σύστημα διάγνωσης δομικής ακεραιότητας, αποτίμησης επικινδυνότητας και καθορισμού βέλτιστου σχήματος συντήρησης θαλασσίων έργων

Διαμαντουλάκη, Σουλτάνα-Ιωάννα

Αποτίμηση χρονικά μεταβαλλόμενης επικινδυνότητας
Καθορισμός βέλτιστου σχήματος συντήρησης
Στοχαστική ανάλυση
Καλωδιώσεις αγκύρωσης
Structural health monitoring
Πλωτοί κυματοθραύστες
Determination of optimum maintenance schema
Marine structures and coastal
Διάγνωση δομικής ακεραιότητας
Υδροδυναμική συμπεριφορά αποτελεσματικότητας
Stochastic analysis
Assessment of time-evolved risk
Παράκτια μηχανική
Floating breakwaters
Mooring lines
Port engineering
Performance
Θαλάσσια και λιμενικά έργα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)