Mutagenicity screening study in cultured cells of umbilical cord and placenta

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη μετά από καλλιέργεια κυττάρων ομφάλιου λώρου και πλακούντα στον έλεγχο μεταλλαξιγένεσης
Mutagenicity screening study in cultured cells of umbilical cord and placenta

Καρελή, Δήμητρα

Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε in vitro και in vivo επίδραση του καπνίσματος, πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς επίσης και η χορήγηση τοκολυτικής θεραπείας με ριτοδρίνη, ενός β-συμπαθητικομιμητικού φαρμάκου σε εγκυμονούσες γυναίκες και στα νεογέννητά τους. Ο έλεγχος ευθραυ-στότητας έγινε σε δύο είδη κυττάρων: (α) σε λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος της μητέρας, σε λεμφοκύτταρα από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του νεογνού και (β) σε ινοβλάστες από την εμβρυική επιφάνεια του πλακούντα.Μέθοδος: Ο έλεγχος ευθραυστότητας έγινε με τη βοήθεια της μεθόδου των χρωματιδιακών ανταλλαγών (sister chromatid exchanges, SCEs) και την αξιολόγηση τριών δεικτών: τις SCEs/κύτταρο που είναι ένας ποσοτικός δείκτης γονοτοξικότητας, του δείκτη ρυθμού πολλαπλασιασμού (ΔΡΠ) ενός ποιοτικού δείκτη κυτταροστα-τικότητας, και του μιτωτικού δείκτη (ΜΔ) ενός ποιοτικού δείκτη κυτταροτοξι-κότητας.Αποτελέσματα: Το κάπνισμα στα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει κυτταρογενετικά τα νεογέννητα το ίδιο σε σχέση με το κάπνισμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προκαλώντας ευθραυστότητα στο γενετικό τους υλικό και υπογραμμίζοντας για ακόμη μία φορά πόσο σημαντική περίοδος είναι αυτή των πρώτων μηνών της κύησης για την εύρυθμη ανάπτυξη του εμβρύου. Η ριτοδρίνη είναι κυτταροπροστατευτική σε μητέρες και νεογέννητα όταν χορηγείται για χρονικό διάστημα ≤ 1μήνα, ενώ η παρατεταμένη χορήγησή της για χρονικό διάστημα άνω του ενός μηνός έχει γονοτοξική δράση στα νεογέννητα, τα οποία εμφανίζονται να είναι περισσότερο ευαίσθητα στην έκθεση σε ένα μεταλλαξιογόνο παράγοντα σε σχέση με ένα ενήλικο άτομο. Το κάπνισμα δρα συνεργικά με την τοκολυτική θεραπεία στην περίπτωση που αυτή χορηγείται εκτεταμένα για χρονικό διάστημα πάνω από ένα μήνα, προκαλώντας γονοτοξικότητα, κυτταροστατικότητα και κυτταροτοξικότητα στα νεογέννητα και στις μητέρες τους.Συμπεράσματα: Η συσσώρευση ανεπιδιόρθωτων βλαβών στο DNA των νεογνών από την εμβρυική ήδη ζωή, αυξάνει την ευθραυστότητα στο γενετικό τους υλικό, η οποία μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για πιθανή μελλοντική καρκινογένεση ή/και εμφάνιση άλλων γενετικά σχετιζόμενων νοσημάτων. Το κάπνισμα ακόμη και στα πρώτα στάδια της εμβρυικής ζωής, καθώς επίσης και η παρατεταμένη τοκολυτική θεραπεία με ριτοδρίνη για χρονικό διάστημα άνω του ενός μηνός, φαίνεται να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση. Συνεπώς με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη, η γέννηση υγιών παιδιών απαιτεί τη διακοπή του καπνίσματος αρκετό καιρό πριν την περίοδο γονιμοποίησης καθώς επίσης και συντηρητική χορήγηση της ριτοδρίνης στις έγκυες γυναίκες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Aim: The current study investigated in vitro and in vivo the relationship between smoking before and during pregnancy, as well as the possible genotoxic effect of ritodrine, a betamimetic tocolytic drug, with genetic instability in pregnant women as much as in their fetuses. Chromosome instability control was performed in two cell types: (a) lymphocytes from mother’s peripheral blood and umbilical cord blood and (b) newborn’s placenta fibroblasts.Materials and Methods: The methodology of sister chromatid exchanges was applied to cultures of lymphocytes and fibroblasts and three indices were analysed. Sister chromatid exchanges (SCEs) as a quantitative index of genotoxicity, prolifera-tion rate index (PRI) as a qualitative index of cytostaticity, and finally mitotic index (MI) as a qualitative index of cytotoxicity.Results: Smoking in early pregnancy may cause cytogenetic damage reflected on the increased SCEs levels between newborns whose mothers quit smoking since they confirm their gestation, and newborns whose mothers continue to smoke during pregnancy. Considering that this difference in time corresponds to early stages of development, our results are indicative of DNA damage, caused in this sensitive time such us embryonic stage. Cytoprotective action was observed by ritodrine both in mothers and newborns when it was administered for ≤ 1 month. On the other hand, administration of ritodrine for a long period of time, more than one month, reverses the above results and shows that ritodrine is possible genotoxic for newborns. Smoking acts synergistically with tocolytic therapy in case when ritodrine was administered more than 1 month, causing genotoxicity, cytostaticity and cytotoxixity in mothers and newborns.Discussion: Accumulation of unrepaired DNA damages, since embryonic life in newborns cells, increases chromosome instability and may become the onset of cancer and/or other genetic related diseases. According to our results, the birth of healthy children requires a long period of time pre-pregnancy smoking cessation and conser-vative administration of ritodrine in women, when it is necessary to be used in order to maintain pregnancy.

Τοκολυτική θεραπεία
Pregnancy smoking
Γονοτοξικότητα
Κυτταροστατικότητα
Genotoxicity
Κυτταροτοξικότητα
Cytotoxicity
Tocolytic therapy
Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη
Cytostaticity
Peripheral blood lymphocytes
Λεμφοκύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος
Umbilical cord blood lymphocytes
Λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.