Συγγένεια και ταυτότητα σε συνθήκες οικονομικοκοινωνικού μετασχηματισμού: το παράδειγμα των Βλάχων της Οινούσας Σερρών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Kinship and identity in conditions of economic and social transformation: the example of the Vlachs in Oinousa Serres
Συγγένεια και ταυτότητα σε συνθήκες οικονομικοκοινωνικού μετασχηματισμού: το παράδειγμα των Βλάχων της Οινούσας Σερρών

Καλλίγνωμος, Κωνσταντίνος
KALLIGNOMOS, KONSTANTINOS

Στόχος της διατριβής είναι η περιγραφή των επιπτώσεων των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε ένα βλαχόφωνο χωριό στην Βόρεια Ελλάδα. Η μετακίνηση των βλαχόφωνων κτηνοτρόφων από τον ορεινό στον πεδινό οικισμό του χωριού, η συγκατοίκηση με τους ντόπιους και η ενασχόλησή τους με αστικά επαγγέλματα στην πόλη των Σερρών επέφεραν αλλαγές σε τομείς της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής.Κύριο μέλημα είναι η μελέτη, μέσα από την επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, των αλλαγών στη μορφή και το μέγεθος των βλάχικων νοικοκυριών καθώς και στις αξίες της συγγένειας. Επίσης αναλύονται οι επιδράσεις των οικονομικών αλλαγών στον τρόπο πρόσληψης της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Πρόκειται για μια έρευνα που κινείται στα πλαίσια της ιστορικής ανθρωπολογίας με κύριο μέλημα την ανάδειξη της σκοπιάς των εθνογραφικών «υποκειμένων».
The aim of the dissertation is to describe the impact of economic and social change on a village in the Northern Greece. The movement of the Vlachs breeders from the mountainous village to the village settlement, cohabitation with the locals and their occupation with the urban professions in the city of Serres induce tranformations in areas of social and cultural life.The main concern in this study is to register the changes in the stucture and size of Vlach households, as well as the values of kinship, through field research observation. It also analyzes the effects of economic changes on how to reclaim their cultural identity.It is a research that moves in the context of historical anthropology with focus on the viewpoint of ethnographic "subjects".

Μετασχηματισμός
Transformation
Vlachs
Βλάχοι
Kinship
Identity
Συγγένεια
Ταυτότητα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.