Συγγένεια και ταυτότητα σε συνθήκες οικονομικοκοινωνικού μετασχηματισμού: το παράδειγμα των Βλάχων της Οινούσας Σερρών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2003 (EN)
Kinship and identity in conditions of economic and social transformation: the example of the Vlachs in Oinousa Serres
Συγγένεια και ταυτότητα σε συνθήκες οικονομικοκοινωνικού μετασχηματισμού: το παράδειγμα των Βλάχων της Οινούσας Σερρών

Καλλίγνωμος, Κωνσταντίνος
KALLIGNOMOS, KONSTANTINOS

Στόχος της διατριβής είναι η περιγραφή των επιπτώσεων των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε ένα βλαχόφωνο χωριό στην Βόρεια Ελλάδα. Η μετακίνηση των βλαχόφωνων κτηνοτρόφων από τον ορεινό στον πεδινό οικισμό του χωριού, η συγκατοίκηση με τους ντόπιους και η ενασχόλησή τους με αστικά επαγγέλματα στην πόλη των Σερρών επέφεραν αλλαγές σε τομείς της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής.Κύριο μέλημα είναι η μελέτη, μέσα από την επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση, των αλλαγών στη μορφή και το μέγεθος των βλάχικων νοικοκυριών καθώς και στις αξίες της συγγένειας. Επίσης αναλύονται οι επιδράσεις των οικονομικών αλλαγών στον τρόπο πρόσληψης της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Πρόκειται για μια έρευνα που κινείται στα πλαίσια της ιστορικής ανθρωπολογίας με κύριο μέλημα την ανάδειξη της σκοπιάς των εθνογραφικών «υποκειμένων».
The aim of the dissertation is to describe the impact of economic and social change on a village in the Northern Greece. The movement of the Vlachs breeders from the mountainous village to the village settlement, cohabitation with the locals and their occupation with the urban professions in the city of Serres induce tranformations in areas of social and cultural life.The main concern in this study is to register the changes in the stucture and size of Vlach households, as well as the values of kinship, through field research observation. It also analyzes the effects of economic changes on how to reclaim their cultural identity.It is a research that moves in the context of historical anthropology with focus on the viewpoint of ethnographic "subjects".

Μετασχηματισμός
Transformation
Vlachs
Βλάχοι
Kinship
Identity
Συγγένεια
Ταυτότητα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2003


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)