Ψυχοπαιδαγωγική ανάλυση των εκδήλωσεων της μοναξιάς σε παιδιά με ελαφρά νοητική υστέρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Psychological and pedagogical analysis of expressions of loneliness in children with mild mental retardation
Ψυχοπαιδαγωγική ανάλυση των εκδήλωσεων της μοναξιάς σε παιδιά με ελαφρά νοητική υστέρηση

Παπουτσάκη, Καλλιόπη
Papoutsaki, Kalliopi

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των βιωμάτων μοναξιάς των μαθητών με ελαφρά νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Διερευνήθηκαν οι απόψεις των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Το δείγμα αποτελείτο από 154 μαθητές με ελαφρά νοητική καθυστέρηση που φοιτούσαν σε ειδικά δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Επιπλέον, στην έρευνα συμμετείχαν 62 εκπαιδευτικοί και 194 γονείς. Η ηλικία των μαθητών κυμαίνονταν από 7-14 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές βιώνουν μοναξιά στο σχολικό περιβάλλον και την αποδίδουν στην έλλειψη φιλικών σχέσεων, στην απόρριψη που δέχονται από τους συνομηλίκους και στην προσωρινή απουσία σημαντικών προσώπων. Οι εκπαιδευτικοί σχετίζουν τη μοναξιά των μαθητών με τα γνωστικά και κοινωνικά ελλείμματα και χρησιμοποιούν ενεργητικές στρατηγικές για την αντιμετώπισή της, όπως εμπλοκή των μαθητών με κοινωνικές δραστηριότητες, συναισθηματική υποστήριξη και συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον. Οι γονείς των μαθητών και σχετίζουν τη μοναξιά των παιδιών τους με την απόρριψη που δέχονται από τους συνομηλίκους. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση της είναι η αναζήτηση συντροφιάς και η παροχή συναισθηματικής υποστήριξης.
The purpose of this study was to examine the experiences of loneliness of students with mild mental retardation in the school environment. We investigated students’, teachers’ and parents’ views of loneliness. The sample consisted of 154 students with mild mental retardation, that attend special primary schools in Greece. In addition, the survey involved 62 teachers and 194 parents. The age of the students ranged from 7-14 years. According to the results the students experience loneliness at school environment and attributed firstly in the lack of friendships, secondly in the rejection of their peers and finally in the temporary absence of significant persons.. Teachers associate loneliness of students with cognitive and social deficits and use active strategies to deal with it, as students engage with social activities, emotional support and cooperation to the family environment. Parents of students associate the loneliness of their children with the peers’ rejection. Τhe strategy that they used to deal with it is to develop friendly relations of their children with peers and emotional support.

LONELINESS
Attitudes of teachers
Attitudes of pupils
Απόψεις γονέων
ΜΟΝΑΞΙΑ
Ελαφρά νοητική καθυστέρηση
Pupils
Opinions of teachers
Μαθητής
Students
Απόψεις εκπαιδευτικών
Attitudes of parents
Mild mental retardation
Απόψεις μαθητών
Opinions of students
Opinions of parents

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

BY*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.