Στρατηγική διεθνούς επικοινωνίας: μοντέλα προσομοίωσης διεθνών διοργανώσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Strategic communication: dynamic simulation models for international events
Στρατηγική διεθνούς επικοινωνίας: μοντέλα προσομοίωσης διεθνών διοργανώσεων

Τερζή, Μαρίνα
Terzi, Marina

Η μετάβαση από τις παραδοσιακές μεθόδους ανάπτυξης στις εκσυγχρονισμένες επιχειρησιακές δραστηριότητες έχει τους θεμέλιους λίθους της στην στρατηγική διεθνούς επικοινωνίας. Αυτή δρα ως αντίδοτο για την ενίσχυση και βελτίωση της αναπτυξιακής πορείας των διεθνών διοργανώσεων. Ωστόσο, η χάραξη ολοκληρωμένων στρατηγικών επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης με την σωρεία των εμπλεκόμενων σε διεθνείς διοργανώσεις, ως βασικός μοχλός αναπτυξιακών ευκαιριών, είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Οι υφιστάμενες γνώσεις αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το σύγχρονο διεθνοποιημένο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Απόρροια αυτού είναι η, μειωμένης δυναμικής, αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το παγκόσμιο στερέωμα. Στην παρούσα διατριβή επί διδακτορία επιχειρείται η καταγραφή του συνόλου των δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε ένα παγκόσμιο επιστημονικό συνέδριο. Ως ένα πολύπλοκο δίκτυο, λόγω της σωρείας των εμπλεκόμενων μερών, η ανάγκη για τη δημιουργία ενός καθολικού στρατηγικού επικοινωνιακού μοντέλου είναι επιτακτική. Η ανταγωνιστικότητα του συνεδριακού κλάδου, λόγω της υφιστάμενης υπερπροσφοράς, αλλά και της ευαισθησίας ως προς τη διαπολιτισμική διαφορετικότητα, ενισχύει την ανάγκη αυτή. Ο κρουνός των προσδοκιών από τα επιστημονικά συνέδρια διαγράφει συνεχώς ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα η παραδοσιακή μονολιθική προσέγγιση των δραστηριοτήτων που πραγματώνονται μέσα σε αυτά, να απέχει παρασάγγας από τη δημιουργία μιας ισχυρής επωνυμίας. Καθίσταται πλέον μονόδρομος για τα επιστημονικά συνέδρια, η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου. Η μεταφορά της στρατηγικής «skimming» σε επικοινωνιακό επίπεδο ανοίγει νέους ορίζοντες για την ανύψωση των εμπορικών επωνυμιών των επιστημονικών συνεδρίων, σε μια περίοδο ιδιαίτερης αναταραχής και αποσταθεροποίησης, λόγω της ύπαρξης πολλών ανταγωνιστικών επιστημονικών συνεδρίων. Το θεωρητικό πλαίσιο αναδεικνύει τις επιστημονικές και συμπληρωματικές μεταβλητές που δρουν καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία πλεύσης ενός επιστημονικού συνεδρίου. Σκοπός της παρούσας διατριβής επί διδακτορία είναι η εφαρμογή ενός στρατηγικού επικοινωνιακού μοντέλου για την άμεση και εντός βραχυχρόνιας περιόδου ισχυροποίηση του brand name ενός επιστημονικού συνεδρίου, διαμέσου του σφετερισμού των brand names των επιστημονικών και συμπληρωματικών μεταβλητών που το συνθέτουν. Η ποιοτική και η ποσοτική έρευνα εντοπίζει τις επιστημονικές και συμπληρωματικές μεταβλητές που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Οι μεταβλητές αυτές δρούν καταλυτικά στην αξιολόγηση των επιστημονικών συνεδρίων. Συνάμα, καθορίζονται με ακρίβεια τα κριτήρια αξιολόγησης αυτών, τα οποία συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των αποδόσεων και στην ποιοτική υπεροχή των μεταβλητών. Έχοντας ως βάση τις μεταβλητές και τα προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησής τους, αναπτύσσεται το στρατηγικό επικοινωνιακό μοντέλο SCIEV. Βασισμένο στις κατευθυντήριες αρχές της επικοινωνιακής στρατηγικής «skimming», το μοντέλο SCIEV επιχειρεί την ανωτατοποίηση της εμπορικής επωνυμίας του επιστημονικού συνεδρίου, μέσα από το σφετερισμό των εμπορικών επωνυμιών του συνόλου των μεταβλητών που λαμβάνουν χώρα σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Η επικοινωνιακή δυναμική του μοντέλου SCIEV εφαρμόζεται σε πραγματικές συνθήκες με τη δημιουργία ενός επιστημονικού συνεδρίου. Το συνέδριο IC-ININFO 2011 βασίζεται πάνω στις επικοινωνιακές νόρμες της στρατηγικής «skimming», με επιτυχημένα αποτελέσματα. Υποστηρικτικά στην όλη δράση, αναπτύσσεται ένα δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης, το οποίο έχει ως κύριο άξονα την πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων και την ορθολογική διαχείριση των πόρων. Δίνει τη δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης του συνόλου των δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε ένα διεθνές επιστημονικό συνέδριο, οι οποίες λειτουργούν συλλογικά για την επίτευξη του κεντρικού στόχου. Το στρατηγικό επικοινωνιακό μοντέλο SCIEV είναι ικανό να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των συνέδρων, με απώτερο στόχο την επιτυχή διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων. Η διαδικασία αυτή επιφέρει ανύψωση του brand name των επιστημονικών συνεδρίων και κατ’ επέκταση, αύξηση των επιπέδων προσέλευσης σε αυτά. Η δημιουργία και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας, μέσα από τις συνιστώσες του μοντέλου SCIEV, συμβάλλει στην εγκαθίδρυση και διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στην αειφόρο ανάπτυξη της βιομηχανίας των επιστημονικών συνεδρίων.
The transition from traditional methods of development to modernised entrepreneurial activity has its founding stones in the international communication strategy. This acts as an antidote for the enhancement and improvement of the course of development of the international events. However, the creation of integrated communication and negotiation strategies with the numerous involved parties in international events, as the basic drive for developmental opportunities, is practically nonexistent. The existing knowledge is insufficient in effectively dealing with the modern internationalised framework of entrepreneurial activities. A result of this is the reduced in dynamics exploitation of the opportunities offered globally. In the present doctoral thesis, an attempt is made to record the total of the actions taking place at a global scientific conference. As a complex network, due to the large number of involved parties, the need for the creation of a universal strategic communication model is imperative. The competitiveness of the conference field, due to the existing excessive supply, but also the sensitivity towards intercultural diversity, stresses this need. The high expectations from the scientific conferences are constantly on the rise, resulting in the traditional monolithic approach of the activities taking place within them being far from creating a strong brand name. The adoption of an integrated communication strategy for the viability and the sustainable development of the field is therefore the only option for the scientific conferences. Taking the "skimming" strategy at a communicational level opens up new horizons for the elevation of the brand names of the scientific conferences, in a period of particular disruption and destabilisation, due to the existence of numerous competitive scientific conferences. The theoretical framework sheds light on the scientific and complementary variables greatly impacting the course of development of a scientific conference. It is a goal of the present thesis to apply a strategic communication model for the direct, and realised within a short-term period, strengthening of the brand name of a scientific conference, by means of the usurpation of the brand names of the scientific and complementary variables composing it. The qualitative and quantitative research tracks the scientific and complementary variables affecting the decision-making process for participation in a scientific conference. These variables have a great impact on the evaluation of the scientific conferences. At the same time, the criteria for the evaluation thereof are precisely defined, which contribute to the optimisation of the performances and the qualitative supremacy of the variables. With the variables and the their predefined evaluation criteria as a basis, the strategic communication model SCIEV is developed. Based on the directive principles of the "skimming" communication strategy, the SCIEV model attempts the maximisation of the brand name of the scientific conference, by means of the usurpation of the brand names of the total amount of variables taking place at an international scientific conference. The communication dynamics of the SCIEV model is applied in real-life conditions with the creation of a scientific conference. The IC-ININFO 2011 conference is based on the communication norms of the "skimming" strategy with successful results. To support this action a dynamic model of simulation is developed, whose main function is to predict future situations and the rational management of resources. It offers the capacity of graphic representation of the total amount of actions taking place at an international scientific conference, which act collectively for the achievement of the main goal. The SCIEV strategic communication model is able to fully cover the needs of the participants in the conference, with a view to successfully organising scientific conferences. This process brings about the elevation of the brand name of the scientific conferences and, by extension, an increase in attendance levels. The creation and development of an integrated communication strategy, through the SCIEV model components, contributes to the establishment and conservation of a competitive edge, with the capacity of direct application to the sustainable development of the scientific conference industry.

Δυναμικά μοντέλα προσομοίωσης
Διεθνείς Διοργανώσεις
Στρατηγική επικοινωνίας
Dynamic Simulation models
International Events
Strategic Communication

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.