Η έκφραση του γονιδίου της κυκλίνης Ε και η προγνωστική σημασία της στον καρκίνο του παχέος εντέρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
The expression of cyclin's E gene and its prognostic value in colon cancer
Η έκφραση του γονιδίου της κυκλίνης Ε και η προγνωστική σημασία της στον καρκίνο του παχέος εντέρου

Παλαιολόγος, Παντελεήμων

Background and Objectives: Both cyclins D1 and E are involved in the regulationof the Gl - S transition of the cell cycle. Cyclin E can induce chromosome instability,which is involved in the development and progression of tumors, while cyclin D1plays a role in the control of apoptosis and growth suppression, in order to determinethe prognostic value of cyclins G1, p21 and pRb in relation to tumor proliferativecapacity and their prognostic importance.Patients and Methods: Paraffin - embedded sections of 102 patients who underwentcolonic surgical resection due to colon cancer were immunostained with monoclonalantibodies. The respected tumors were staged as Dukes: A 16 cases, B 39 cases and D23 cases. The patients were followed for a time interval of 2 up to 68 months (mean38.3 ± 16.7 months).Results: High or low level of cyclin E expression was correlated with cyclin D1expression (P = 0.038), p21 expression (P = 0.047), and pRb expression (P = 0.004).The 5 - years survival rate of patients presenting advanced stage (stage C and D) andcyclin D1 positive tumors was significantly worse (P = 0.009). Statistically significantassociation was observed between tumor proliferative capacity expressed as Ki-67labeling index and cyclin D1 staining (P = 0.009), pRb staining (P = 0.031), and p21staining (P = 0.050).Conclusion: Cyclin D1 expression is involved in the cell growth and prognosis ofcolon cancer patients being in advanced stage and early age, suggesting that it mayhave great value in identifying colon cancer patient at high risk. Cyclin E, p21 and Rpprotein accumulation were not of prognostic value.
Εισαγωγή και Σκοπός: Και οι δύο κυκλίνες D1 και E συμμετέχουν στην ρύθμισητης μετάβασης από την φάση G1 στην φάση S του κυτταρικού κύκλου. Η Κυκλίνη Εμπορεί να προάγει χρωματοσωματική αστάθεια, η οποία εμπλέκεται στην ανάπτυξηκαι την εξέλιξη των όγκων, ενώ η κυκλίνη D1 παίζει ρόλο στον έλεγχο τηςαπόπτωσης και στην καταστολή της αύξησης των όγκων. Σκοπός είναι ναπροσδιοριστεί η προγνωστική αξία των κυκλινών της G1 φάσης, της p21 και της pRbσε σχέση με την δυνατότητα αύξησης του όγκου και η προγνωστική τους σημασία.Ασθενείς και Μέθοδοι: Σε ιστοτεμάχια όγκων μονιμοποιημένα σε παραφίνη 102ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε κολεκτομή λόγω καρκίνου παχέος εντέρου,χρησιμοποιήθηκαν ανοσοϊστοχημικές μέθοδοι με μονοκλωνικά αντισώματα. Οιεξαιρεθέντες όγκοι σταδιοποιήθηκαν ιστολογικά κατά Dukes και παρατηρήθηκαν σεστάδιο Α 16 περιπτώσεις, σε στάδιο Β 39 περιπτώσεις, σε στάδιο C 24 περιπτώσειςκαι σε στάδιο D 23 περιπτώσεις. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για ένα χρονικόδιάστημα από 2 έως και 68 μήνες (κατά μέσο όρο 38.3 ± 16.7 μήνες).Αποτελέσματα: Υψηλά ή χαμηλά επίπεδα έκφρασης της κυκλίνης Ε συσχετίστηκανμε την έκφραση της κυκλίνης D1 (P = 0.038), την έκφραση της p21 (P = 0.047) καιτην έκφραση της pRb (P = 0.004). Το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης των ασθενώνπου παρουσίασαν προχωρημένα στάδια (στάδιο C και D) και θετικούς για τηνκυκλίνη D1 όγκους ήταν σημαντικά χειρότερη (P = 0.009). Στατιστικά σημαντικήσυσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της αυξητικής δυνατότητας του όγκουεκφραζόμενη με Ki-67 δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού και θετική για κυκλίνηD1 χρώση (P = 0.009), θετική για pRb χρώση (P = 0.031) και θετική για p21 χρώση(P = 0.050).Συμπεράσματα: Η έκφραση της κυκλίνης D1 εμπλέκεται στην κυτταρική αύξησηκαι στην πρόγνωση ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου προχωρημένου σταδίου καινεαρής ηλικίας, υπαινίσσονταν ότι δύναται να έχει μεγάλη αξία στην αναγνώριση τωνασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο. Οισυσσωρεύσεις των πρωτεϊνών της κυκλίνης Ε, της p21 και της Rb, δεν παρουσίασανπρογνωστική αξία.

Cyclin D1
pRb
Ki-67
Prognosis
p21
Κυκλίνη D1
Καρκίνος παχέος εντέρου
Colon cancer
Πρόγνωση
Cyclin E
Καρκίνος
Κυκλίνη Ε
Cancer

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.