Ανάπτυξη μεθόδου πολυκριτηριακής αξιολόγησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Development of a method for multi-criteria assessment
Ανάπτυξη μεθόδου πολυκριτηριακής αξιολόγησης

Γιώτης, Γεώργιος

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η ανάπτυξη μεθόδου πολυκριτηριακής αξιολόγησης. Αρχικά στη Διδακτορική Διατριβή παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση υφισταμένων μεθόδων πολυκριτηριακής αξιολόγησης συγκοινωνιακών έργων. Ακολουθεί κριτική αυτών των μεθόδων και προτείνονται νέες συνθήκες-τρόποι εφαρμογής τους. Από την ανάλυση των υφισταμένων μεθόδων σε διάφορα επίπεδα (στρατηγικό – εννοιολογικό – λογισμικό) εξάγονται συμπεράσματα ως προς τις αδυναμίες των μεθόδων σε διάφορα σημεία.Βάσει των παραπάνω αναπτύσσεται νέα μέθοδος, με σκοπό την κατά το δυνατό πληρέστερη αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών. Η δόμηση της νέας μεθόδου γίνεται σε έξι βασικούς θεωρητικούς άξονες, ήτοι:«Χρηστική» βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησηςΕνοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης σε ευρύτερα κριτήριαΧρονική διακύμανση των επιδόσεων του έργου ανά κριτήριο εντός της χρονικής περιόδου αξιολόγησης Εξάρτηση μεταξύ κριτηρίωνΚλίμακες επιδόσεων εναλλακτικών του έργου ανά κριτήριοΑβεβαιότητα στην πολυκριτηριακή αξιολόγησηΓια κάθε στοιχείο της προτεινόμενης μεθόδου δίδονται οι εξισώσεις και αλγόριθμοι υπολογισμού του. Τέλος, δίδονται αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογής της και γίνεται αποτίμηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της στα συγκοινωνιακά έργα. Η προτεινόμενη μέθοδος, αν και αναπτύσσεται για τα συγκοινωνιακά έργα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς υποδομών.
The subject of this Dissertation thesis is to develop a new multi-criteria evaluation method. Initially, in the thesis the presentation of a comparative assessment of existing multi-criteria methods for transport projects is done. Based on this, a critical analysis of them is carried out, as well as, new conditions-ways of their application are proposed. An analysis/assessment of existing methods at various levels (strategic-semantic-calculus) draws conclusions at to their weaknesses.Based on the above, a new method is developed, aiming to remedy such weaknesses. The structure of the proposed method is based on six basic theoretical axes:Evaluation criteria utility weightingAggregation of evaluation criteria into broader criteriaTemporal variation of project performance per criterion within the assessment periodDependence amongst criteriaAssessment scaling of project’s alternatives – alternatives’ performances per criterionUncertainty in multi-criteria evaluationFor each element of the proposed method the corresponding equaties and algorithms are presented for its computation. Finally, detailed examples of its application are provided and the potential of its application to transport projects is assessed. The proposed method, although it is developed for transport projects, it can be applied to other fields as well.

Εναλλακτική
Evalluation
Αξιολόγηση
Weighting
Κλίμακες
Criterion
ALTERNATIVE
Attribute
Επίδοση
Κριτήρια
Scale
Στάθμιση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.