Μετάφραση και επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Translation and website localisation
Μετάφραση και επιχώρια προσαρμογή δικτυακών τόπων

Χαραλαμπίδου, Παρθένα

Σκοπός της διατριβής ήταν η καταγραφή των προσαρμοστικών τεχνικών και στρατηγικών που υιοθετούνται στο πλαίσιο της επιχώριας προσαρμογής διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων προς το αγγλικό, το γαλλικό και το ελληνικό επιχώριο. Αρχικά, εξετάσαμε τους τρόπους απόδοσης του περιεχομένου και της αρχιτεκτονικής δομής των δικτυακών τόπων συσχετίζοντάς τους με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των αποδεκτών. Στη συνέχεια, αναζητήσαμε τα γλωσσικά μέσα προτροπής που επιλέγονται για το ελληνικό κοινό και εντοπίσαμε τις ευρύτερες στρατηγικές προτροπής που υιοθετούνται. Η έρευνά μας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των τρόπων απόδοσης του οπτικορητορικού σχήματος της μεταφοράς. Υιοθετήσαμε ένα αιτιολογικό ερευνητικό μοντέλο επιχειρώντας να συσχετίσουμε την επιλογή των προσαρμοστικών τεχνικών με το πολιτισμικό υπόβαθρο των αποδεκτών. Από την ανάλυση αναδύθηκε μία τάση διατήρησης της μακροδομής και πολιτισμικής προσαρμογής της μικροδομής του δικτυακού τόπου.
The aim of the present thesis was the observation of the adaptation techniques and strategies that localisers adopt in the framework of international corporate website localisation when addressing an english, french and greek audience. We examined the way website content and format is transferred in relation to the addressees' cultural characteristics. Then we tried to find out which verbal means of persuasion are selected with a greek audience in mind and we recognised two main strategies of persuasion. Our main focus was on the study of the metaphorical figure of speech both on a verbal and a nonverbal level of analysis. In our attempt to observe the way optical and verbal metaphors are transferred from one locale to the other we adopted a causative research model which allowed for the connection of adaptation techniques with the receivers' cultural background. The analysis revealed a tendency of maintaining the macrostructure and culturally adapting the microstructure of the website.

Translation
Πολυδιάστατη μετάφραση
Μετάφραση
Απόδοση οπτικογλωσσικής μεταφοράς
Verbopictorial metaphor transfer
International corporate website localisation
Semiotics
Multidimensional translation
Επιχώρια προσαρμογή διεθνών εταιρικών δικτυακών τόπων
Σημειολογία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.