ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΚΑΣΣΙΤΕΡΙΚΩΝ(IV) ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ(II) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ(IV) ΜΕ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
COMPLEXES OF ORGANOTIN(IV) COMPOUNDS AND OF TIN(II) AND TIN(IV) COMPOUNDS WITH HETEROCYCLIC MOLECULES
ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΚΑΣΣΙΤΕΡΙΚΩΝ(IV) ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ(II) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ(IV) ΜΕ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

ΤΑΥΡΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΜΝΙΑ

THE AIM OF THIS THESIS IS: 1) THE STUDY OF THE CHEMISTRY OF ORGANOTIN(IV), TIN(II) AND TIN(IV) COMPLEXES WITH HETEROCYCLIC LIGANDS AND 2) THE SYNTHESIS OF COMPOUNDS WITH PHARMACOLOGICAL PROPERTIES. THE PYRIMIDINE DERIVATIVES, 2-MERCAPTOPYRIMIDINE ACT EITHER AS NEUTRAL MONODENTATE LIGANDS, FORMING BONDS VIA NOR O ATOM, OR AS BIDENTATE LIGANDS FORMING CHELAR RINGS AND COORDINATE VIA SAND N ATOMS IN THE FIRST CASE AND O AND N ATOMS IN THE LATTER. THE IMIDAZOLEDERIVATIVES, 2-MERCAPTOIMIDAZOLE, 1-METHY-2-MERCAPTOIMIDAZOLE AND 2-IMIDAZOLIDONE COORDINATE VIA SULFUR ATOM IN THE TWO FIRST CASES AND VIA OXYGEN ATOMIN THE LATTER.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΙΝΑΙ: 1) Η ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΚΑΣΣΙΤΕΡΙΚΩΝ(IV) ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ SN(II) ΚΑΙ SN(IV)ΜΕ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ 2) Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΩΝ ΠΥΡΙΜΙΔΙΝΩΝ, 2-ΜΕΡΚΑΠΤΟΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 2-ΥΔΡΟΞΥΠΥΡΙΜΙΔΙΝΗ ΔΡΟΥΝ ΕΙΤΕ ΜΟΝΟΔΟΝΤΙΚΑ ΩΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ Ν ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΕΙΤΕ ΔΙΔΟΝΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΧΗΛΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ S ΚΑΙ Ν ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΙ ΝΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟΥ 2-ΜΕΡΚΑΠΤΟΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟ, 1-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΜΕΡΚΑΠΤΟΙΜΙΔΑΖΟΛΙΟ ΚΑΙ 2-ΙΜΙΔΑΖΟΛΙΔΟΝΗ ΔΡΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.

ANTITUMORACTION OF ORGANOTIN(IV) COMPOUNDS
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ MOSSBAUER
ORGANOTIN(IV) COMPLEXES
Φασματοσκοπία NMR
Mossbauer spectroscopy
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΚΑΣΣΙΤΕΡΙΚΩΝ(IV) ΕΝΩΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΟΚΑΣΣΙΤΕΡΙΚΑ(IV) ΣΥΜΠΛΟΚΑ
TIN(II) AND TIN(IV) COMPLEXES
NMR spectroscopy
IR spectroscopy
Φασματοσκοπία IR
ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ(II) KAI ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ(IV)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.