Η διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
The administrative procedure in social security
Η διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση

Μορφακίδης, Χρήστος
Morfakidis, Christos

The specific objective of this work lies in highlighting the specific nature of the administrative procedure to social security - in view of its,also affected in this, particular task - compared with the corresponding general administrative procedure governing the whole public administration, not through an exhaustive (impossible, after all) comparison of each one's existing rules, but by identifying those aspects of relevant rules, principles and practices that are deemed more substantial and more decisive for this particular character.
Ο συγκεκριμένος στόχος της παρούσας εργασίας εντοπίζεται στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της διοικητικής διαδικασίας στην κοινωνική ασφάλιση – εν όψει της, επίσης θιγόμενης στο πλαίσιο αυτής, ιδιαίτερης αποστολής της – σε σχέση με την αντίστοιχη γενική διοικητική διαδικασία που διέπει συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση, όχι μέσα από μια εξαντλητική (ανέφικτη, άλλωστε) σύγκριση των ισχυόντων για κάθε μια κανόνων, αλλά μέσω του εντοπισμού εκείνων των πτυχών των συναφών κανόνων, αρχών και πρακτικών που κρίνονται ουσιωδέστερες και πιο καθοριστικές αυτού του ιδιαίτερου χαρακτήρα.

Διοικητική διαδικασία
Κοινωνική ασφάλιση
Social security
Administrative procedure

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.