Η εν Χριστώ ανακαίνιση του ανθρώπου κατά τον Άγιο Ιγνάτιο Μπριαντσανίνοφ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
The in Christ renewal of the man to the Saint Ignatij Brjanchaninov
Η εν Χριστώ ανακαίνιση του ανθρώπου κατά τον Άγιο Ιγνάτιο Μπριαντσανίνοφ

Λεμπέντεβ, Αλέξιος
Lebedev, Alexey

The aim of the diploma thesis is the representation of the teaching of theRussian saint Ignatios Brjanchaninov for the-in-Christ renewal of the man. Wetranslated his writings which are written in Russian language, specifically theparagraphs that we thought that were necessary in order to develop the saint’steaching for the renewal. We used the intellectual translation, because the word byword translation would destroy the natural flow of speech and the understanding bythe Greeks. Nevertheless, we stayed faithful to the theological concept of the saint’steaching. Also, we were based on the sources that he uses, which are the Holy Bible,the Philokalia and the scriptures of some ascetic Fathers and we constructed ourdiploma thesis in seven capitals that describe the course to the-in-Christ renewal andtheosis of the man. Initially, we examined the creation of the man as image andlikeness of God and the original sin and the man’s fall from Heaven. We discussed thefunctioning of the body and soul before and after the fall and we described thesituation of the man who is against nature, in which the spiritual and physical passionsare created when the man goes away from the God and goes in for sinful habits. Weworked on the work of Holy Economy for the renewal of the man. We talked aboutthe incarnation of the second person of the Holy Trinity and His sacrifice and alsoabout the work of the Holy Spirit inside the Church which completes the work ofsalvation for each person separately. We talked about the mysteries/ceremonies of theChurch which are the means that the man can use to make the gift of the renewal hisown, which was offered by the Holy Economy. We analyzed the three mysteries, theChristening, the Repentance and the Holy Communion, according to the renewal. Wetalked about the spiritual guidance of the Christian. We distinguished the spiritualguides to charismatic fathers or elders “gerontas” and to the simple spiritualconsultants. We discussed about the virtue of the absolute obedience to the inspiredby-God guide which heals the soul, while in the case of an inexperienced spiritualguide the Christian should have a relevant obedience and to compare his advices withthe teachings of the Holy Bible and the experience of our holy Fathers of the Church.We talked about the internal exercise which is realized in the heart and the mind ofthe Christian and we distinguished it with the external exercise which concerns theexercise of the body and reinforces and completes the internal. We talked about thepray and we analyzed the phases of the short pray for Jesus which according toIgnatios is distinguished to intellectual pray, pray of the heart and pray of the soul andhelps to the connection of the mind, the heart and the body. We made a review of thebasic Christian virtues that a man can acquire with the exercise which shows what therenewal of a man filled with passions means. We described the eight basic virtues, theself-restraint, the chastity, the non-avarice, the meekness, the joy-making mourning,the calmness, the humiliation and the love with which we can fight the eight mainpassions, the gluttony, the lust, the avarice (greed), the wrath, the sadness, the sloth,the vainglory and the arrogance. We completed the diploma thesis with the conceptsof the-in-Christ renewal and theosis. We explained that the-in-Christ renewal is theholy gifts that a Christian receives from his ascetic course and will be graduallyguided to theosis, where he will be able to see the uncreated light; and the presence ofthe Holy Grace in the soul transforms the whole nature of the man connecting themind, the heart and the body and guiding the man from glory to glory.
Σκοπός της διατριβής μας είναι η παρουσίαση της διδασκαλίας του Ρώσουαγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνοφ για την εν Χριστώ ανακαίνιση του ανθρώπου.Μεταφράσαμε από τα συγγράμματά του, τα οποία είναι γραμμένα στη ρωσικήγλώσσα, τα εδάφια εκείνα που θεωρήσαμε απαραίτητα προκειμένου να αναπτύξουμετη διδασκαλία του αγίου για την ανακαίνιση. Χρησιμοποιήσαμε τη νοηματικήμετάφραση, γιατί η κατά λέξη θα έβλαπτε τη φυσική ροή του λόγου και τηνκατανόησή του από το ελληνόγλωσσο κοινό. Ωστόσο, μείναμε πάντα πιστοί στοθεολογικό νόημα της διδασκαλίας του αγίου. Επίσης στηριχθήκαμε στις πηγές πουχρησιμοποιεί ο ίδιος, δηλαδή στην Αγία Γραφή, τη Φιλοκαλία και τα έργα κάποιωνασκητικών Πατέρων και δομήσαμε τη διατριβή μας σε επτά κεφάλαια πουπεριγράφουν την πορεία προς την εν Χριστω ανακαίνιση και θέωση του ανθρώπου.Κατ’ αρχήν, εξετάσαμε τη δημιουργία του ανθρώπου ως εικόνα και ομοίωση τουΘεού καθώς και την προπατορική αμαρτία και την πτώση του από τον Παράδεισο.Αναπτύξαμε τη λειτουργία του σώματος και της ψυχής πριν και μετά την πτώση καιπεριγράψαμε την παρά φύσιν κατάσταση του ανθρώπου, δηλαδή τα ψυχικά καισωματικά πάθη που δημιουργούνται όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό καιεπιδίδεται σε αμαρτωλές συνήθειες. Μας απασχόλησε το έργο της Θείας Οικονομίαςγια την ανακαίνιση του ανθρώπου. Αναφερθήκαμε στην ενανθρώπηση του δευτέρουπροσώπου της Αγίας Τριάδας και τη θυσία Του καθώς και στο έργο του ΑγίουΠνεύματος μέσα στην Εκκλησία, το Οποίο ολοκληρώνει το έργο της σωτηρίας στοκάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Ασχοληθήκαμε με τα μυστήρια της Εκκλησίας, ως ταμέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για να κάνει δικό του το δώροτης ανακαίνισης που του πρόσφερε η Θεία Οικονομία. Αναλύσαμε ιδιαίτερα τηνανακαινιστική διάσταση τριών μυστηρίων, του Βαπτίσματος, της Μετάνοιας και τηςΘείας Ευχαριστίας. Ασχοληθήκαμε ακόμη με την πνευματική καθοδήγηση τουχριστιανού. Διακρίναμε τους πνευματικούς οδηγούς σε φωτισμένους πατέρες ήγέροντες και σε απλούς πνευματικούς συμβούλους. Κάναμε λόγο για την αρετή τηςαπόλυτης υπακοής στον θεόπνευστο οδηγό, η οποία θεραπεύει την ψυχή, ενώ στηνπερίπτωση του άπειρου πνευματικού οδηγού ο πιστός καλύτερα να τηρεί σχετικήυπακοή και να συγκρίνει τις συμβουλές που του προσφέρει ο πνευματικός τουπατέρας με τα διδάγματα της Αγίας Γραφής και την εμπειρία των αγίων Πατέρων τηςΕκκλησίας. Ασχοληθήκαμε με την εσωτερική άσκηση, η οποία συντελείται μέσαστην καρδιά και στο νου του χριστιανού και τη διακρίναμε από την εξωτερική, ηοποία σχετίζεται με την άσκηση του σώματος και ενισχύει και συμπληρώνει τηνεσωτερική. Μιλήσαμε ιδιαιτέρα για την προσευχή και αναλύσαμε τα στάδια τηςσύντομης προσευχής του Ιησού, που κατά τον Ιγνάτιο διακρίνεται σε νοερά,καρδιακή και ψυχική και βοηθάει στην ένωση νου, καρδιάς και σώματος. Κάναμε μίαεπισκόπηση των βασικών χριστιανικών αρετών που αποκτά ο άνθρωπος με τηνάσκηση και οι οποίες δείχνουν ως ένα βαθμό τι σημαίνει ανακαίνιση του γεμάτου μεπάθη παλαιού ανθρώπου. Περιγράψαμε τις οκτώ βασικές αρετές, την εγκράτεια, τηναγνότητα, την αφιλαργυρία, την πραότητα, το χαροποιό πένθος, τη νήψη, τηνταπείνωση και την αγάπη, με τις οποίες καταπολεμούνται τα οκτώ κύρια πάθη,γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, οργή, λύπη, ακηδία, κενοδοξία και υπερηφάνεια.Ολοκληρώσαμε τη διατριβή με τις έννοιες της εν Χριστώ ανακαίνισης και θέωσης.Εξηγήσαμε ότι η εν Χριστώ ανακαίνιση είναι τα θεία χαρίσματα που λαμβάνει οχριστιανός στην ασκητική του πορεία και οδηγείται σταδιακά προς τη θέωση, κατάτην οποία βλέπει το άκτιστο φως και η παρουσία της Θείας Χάρης μέσα στην ψυχήμεταμορφώνει όλη τη φύση του ανθρώπου ενώνοντας το νου, την καρδιά και το σώμακαι οδηγώντας τον άνθρωπο από δόξα σε δόξα.

Mysteries of the church
Spiritual guidance
Ignatios Brjanchaninov
Αρετές
Οικονομία του θεού
Creation of the man and fall
Εν Χριστώ ανακαίνιση
Μυστήρια της εκκλησίας
In Christ renewal
Ανακαίνιση και θέωση
Virtues
Δημιουργία του ανθρώπου και πτώση
Economy of God
Exercise
Πευματική καθοδήγηση
Ιγνάτιος Μπραντσιανίνοφ
Renewal and theosis
Άσκηση

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.