The history of the financial services at the Greek Army: evolution - effects - potentials - suggestion

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η Ιστορία των οικονομικών υπηρεσιών του Ελληνικού Στρατού: εξέλιξη - επιδράσεις - προοπτικές - προτάσεις
The history of the financial services at the Greek Army: evolution - effects - potentials - suggestion

Χατζηχαμπέρης, Ηλίας
Chatzichamperis, Ilias

This doctoral work, aims to highlight the specificity of Financial Services of the Greek Army, from its foundation until today. Out of this research, appears for the first time, the history of financial branch in the armed forces since the Kapodistrias era, when the financial sector was adopted. Evaluating the effectiveness of the accounting system of the Armed Forces; the reasons leading to the transition from public accounting to the double entry system and the possibility to be adapted. The rapid development of accounting science has a strong impact on all world economies stigmatizing the accounting in both professional and academic levels. The primary objective is to improve the quality and comparability of the financial information presented, and the establishment of criteria for critical issues such as recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transactions and events. The fiscal situation of the country imposing the need for transparency and presentation of the financial position and performance of the public as an imperative. The Greek state in order to fulfill its strategic role in sustainable development must start the changes from its own efficient management. With effective and transparent public administration will be ensured:The public funding based on the results in quality and quantity of services.The establishment of quality standards and performance measurement of public expenditure through appropriate indicators.The cost - benefit analysis for each expense and the elimination of non-productive and non-socially necessary expenditure.The optimal allocation of capital and savings. In developed countries, the public sector accounting is an integral and successful aspect of the reforms, on the other hand developing countries, apart from one tool to modernize the government's economic management, it is also a weapon against fraud and corruption. It is also important to explore the issue of adopting alternative forms of financing and operating infrastructure of the Ministry, beyond traditional forms and exclusively within the public sector, and with the participation of private capital, as well as the parameters that make this possible collaboration beneficial for the Armed Forces Given that the Armed Forces in terms of capital employed, ranked in first place among public entities in the country, it becomes imperative, the need to establish systems and procedures, which will achieve the most beneficial use of available resources
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιδιαιτερότητας των οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Στρατού από την ίδρυση τους έως και σήμερα. Με την έρευνα αυτή παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ιστορία του Οικονομικού Σώματος στις Ένοπλες δυνάμεις, από την εποχή του Καποδίστρια οπότε θεσπίστηκε το Οικονομικό Σώμα, έως τα τωρινά χρόνια. Ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος των Ενόπλων Δυνάμεων, οι λόγοι που οδηγούν στη μετάβαση από το δημόσιο λογιστικό στο διπλογραφικό σύστημα και η δυνατότητα προσαρμογής. Η ραγδαία ανάπτυξη της λογιστικής επιστήμης έχει ισχυρό αντίκτυπο σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως, στιγματίζοντας τη λογιστική αντιμετώπιση τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας και συγκρισιμότητας των οικονομικών πληροφοριών που παρουσιάζονται και η θέσπιση κριτηρίων για καίρια θέματα, όπως η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρουσίαση και η γνωστοποίηση των λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας επιβάλει (ως επιτακτική), την ανάγκη για διαφάνεια και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης και επίδοσης του δημόσιου τομέα. Το ελληνικό κράτος για να εκπληρώσει το στρατηγικό του ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να ξεκινήσει τις αλλαγές από τον εαυτό του, από τη δική του αποδοτική διαχείριση. Η οργάνωση του κράτους είναι σκοπός αλλά και υποχρέωση του.Με την αποτελεσματική και διαφανή δημόσια διαχείριση εξασφαλίζονται:Η δημόσια χρηματοδότηση µε βάση τα αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών.Η καθιέρωση προδιαγραφών ποιότητας και η μέτρηση της απόδοσης της δημόσιας δαπάνης µε κατάλληλους δείκτες.Η ανάλυση κόστους – οφέλους για κάθε δαπάνη και η εξάλειψη των µη παραγωγικών και µη κοινωνικά αναγκαίων δαπανών.Η άριστη τοποθέτηση των κεφαλαίων και η εξοικονόμηση πόρων. Στις αναπτυγμένες χώρες η λογιστική του δημόσιου τομέα θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα και επιτυχής πτυχή των εφαρμοζόμενων μεταρρυθμίσεων, από την άλλη πλευρά στις αναπτυσσόμενες χώρες, εκτός από ένα εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της κυβερνητικής οικονομικής διαχείρισης, αποτελεί όπλο ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά. Σημαντική, επίσης είναι και η διερεύνηση του ζητήματος της υιοθέτησης εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης και λειτουργίας των υποδομών του Υπουργείου, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές και τα αποκλειστικά πλαίσια του δημόσιου τομέα, με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς και τις παραμέτρους που κάνουν την πιθανή αυτή συνεργασία επωφελή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Με δεδομένο ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, από απόψεως απασχολούμενου κεφαλαίου, κατατάσσονται στην πρώτη θέση μεταξύ των δημόσιων οικονομικών μονάδων της χώρας καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καθιέρωσης συστημάτων και διαδικασιών με τις οποίες θα επιτυγχάνεται η πλέον επωφελής αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

Τhe financial services at the Greek Army
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
University of Peloponesse

BY_NC_ND*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.