Τυχαιοποιημένη ελεγχομένη μελέτη μετεγχειρητικής αναλγησίας σε προστατεκτομές με συνεχή χορήγηση τραμαδόλης, κεταμίνης και εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
A randomised controlled trial on postoperative analgesia in prostatectomy with continuous infusion of tramadol and ketamine and electroacupuncture application
Τυχαιοποιημένη ελεγχομένη μελέτη μετεγχειρητικής αναλγησίας σε προστατεκτομές με συνεχή χορήγηση τραμαδόλης, κεταμίνης και εφαρμογή ηλεκτροβελονισμού

Ντρίτσου, Βάγια
NTRITSOU, VAGIA

The aim is to study the analgesic effect of electroacupuncture as perioperative adjunctive therapy added to a systemic analgesic strategy (including tramadol+ ketamine) for postoperative pain, opioid-related side effects and patient satisfaction. 75 patients undergoing radical prostatectomy were randomly assigned to two groups: “TKB” (n=37) Tramadol+Ketamine+Electroacupuncture and “TK” (n=38) Tramadol+Ketamine. In TKB group electroacupuncture applied at 100 Hz frequency at LI4 bilaterally during the closure of the abdominal walls and at 4 Hz at ST36 and LI4 bilaterally just after extubation. In “TK” group the needles were placed and secured by adhesive tape, without inserting the skin, at the same accu-points. The electrodes were connected to each other and the stimulator light was on but no electrical current was applied. Postoperative pain was evaluated by recording patients’ pain using Numerical Rating Scale (NRS), McGill Scale (SF_MPQ), mechanical pain thresholds after algometer application close to the wound, cortisol measurements, rescue analgesia, Spielberger State Trait Anxiety Inventory (STAI Y-6 item), patient satisfaction and side effects. A total of seventy patients completed the study with 35 patients in each group. Pain scores on the NRS and SF_MPQ were significant lower and electronic pressure algometer measurements were significant higher in the “EA” group compared to the “Control” group (p<0.001) at all assessments. Significant decrease in rescue analgesia was observed at 45 min in the “EA” group (p<0.001) and a significant decrease in cortisol levels was observed in the “EA” group (p<0.05) for CORT3. Patients were significant satisfied with analgesia, especially in the “EA” group (p<0.01). A small percentage of patients reported adverse effects and no significant differences between groups were observed except for the beginning of bowel movements. Significant delays in the beginning of bowel movements were observed in the “Control” group at 45 min (p<0.001) and 2 h (p<0.05). In conclusion, the application of EAc as adjunctive therapy in combination with tramadol plus ketamine perioperatively decreased postoperative pain in patients undergoing radical prostatectomy and the adverse effects of opioids and these patients were more positive and improved feelings of wellbeing.
Σκοπός ήταν η μελέτη της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της τεχνικής του ηλεκτροβελονισμού (Η/Β) σα συμπληρωματική θεραπεία περιεγχειρητικά στα πλαίσια ενός μοντέλου πολυπαραγοντικής αναλγησίας σε συνδυασμό με ευρύτερα χρησιμοποιούμενα αναλγητικά από την ενδοφλέβια οδό όπως τραμαδόλη και κεταμίνη στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή, η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών και η ικανοποίηση και ευφορία των ασθενών από την εφαρμοσθείσα τεχνική. 75 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτομή χωρίστηκαν με τυχαιοποίηση σε 2 ομάδες την ΤΚΒ (n= 37): τραμαδόλη + κεταμίνη + Η/Β και την ΤΚ (n= 38): τραμαδόλη + κεταμίνη. Στους ασθενείς της ομάδας ΤΚΒ όταν άρχιζε η συρραφή των κοιλιακών τοιχωμάτων τοποθετούνταν βελόνες στα σημεία LI 4 και στα δύο άνω άκρα και εφαρμοζόταν Η/Β για 30 min σε συχνότητα 100 Hz και αμέσως μετά την αποδιασωλήνωση τους στα σημεία ST 36 και LI 4 για 30 min σε συχνότητα 4 Hz. Στην ομάδα ΤΚ οι βελόνες τοποθετούνταν πάνω σε αυτοκόλλητες ταινίες στα ίδια σημεία χωρίς να διαπερνούν το δέρμα των ασθενών. Τα ηλεκτρόδια συνδέονταν κατά ζεύγη και το Η/Β μηχάνημα ενώ ήταν ανοικτό δεν ήταν προγραμματισμένο να χορηγεί ηλεκτρικό ρεύμα. Η εκτίμηση των ασθενών γινόταν με καταγραφή της έντασης του πόνου σε κίνηση και ακινησία με τις κλίμακες εκτίμησης του πόνου ΝRS, PPI, SF-_MPQ και την εφαρμογής της συσκευής του αλγόμετρου εκατέρωθεν του μέσου της χειρουργικής τομής και καταγραφής του ουδού του πόνου, της κορτιζόλης του ορού, της συμπληρωματικής αναλγησίας, της εκτίμησης του άγχους με την κλίμακα STAI, της ικανοποίησης τους και των ανεπιθύμητων ενεργειών. Μελετήθηκαν συνολικά 70 ασθενείς, 35 σε κάθε ομάδα. Η εκτίμηση της έντασης του πόνου των ασθενών με την κλίμακα NRS, την κλίμακα PPI και την τροποποιημένη κλίμακα McGill (SF_MPQ) έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση της έντασης του πόνου στην ανάπαυση και στην κίνηση και στατιστικά σημαντική αύξηση του ουδού του πόνου με τη χρήση του αλγόμετρου σε όλες τις εκτιμήσεις στην ομάδα ΤΚΒ σε σχέση με την ΤΚ (p<0.001). Υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση στη χορήγηση συμπληρωματικής αναλγησίας ιδίως στα 45 min μετά την επέμβαση (p<0.001) στην ομάδα ΤΚΒ και στατιστικά σημαντική μείωση των τιμών της κορτιζόλης στο αίμα στη χρονική στιγμή CORT3 (p<0.05) στην ομάδα ΤΚΒ. Οι ασθενείς ήταν ευχαριστημένοι από την αναλγητική τεχνική που τους εφαρμόστηκε ιδίως στην ομάδα ΤΚΒ (p<0.01). Ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών εμφάνισε κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση των οπιοειδών και όχι όλες ταυτόχρονα εκτός από την έναρξη κινητοποίησης του εντέρου. Στην ομάδα ΤΚ υπήρξε στατιστικά σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη της κινητοποίησης του εντέρου στα 45 min (p≤0.001) και στις 2 h (p≤0.05). Η εφαρμογή της τεχνικής του ηλεκτροβελονισμού σα συμπληρωματική θεραπεία σε συνδυασμό με τραμαδόλη και κεταμίνη διεγχειρητικά και άμεσα μετεγχειρητικά μείωσε την ένταση του πόνου των ασθενών που υποβλήθηκαν σε επέμβαση ριζικής προστατεκτομής, μείωσε τη συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χρήση των οπιοειδών και οι ασθενείς είναι πιο ικανοποιημένοι και με ένα αίσθημα ευφορίας.

Postoperative pain
Μετεγχειρητική αναλγησία
Electroacupuncture
Radical prostatectomy
Ριζική προστατεκτομή
Μετεγχειρητικός πόνος
Ηλεκτροβελονισμός
Postoperative analgesia

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.