Μεθοδολογικό πλαίσιο και αποτίμηση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Methodological framework and evaluation of social networking technologies in the educational design
Μεθοδολογικό πλαίσιο και αποτίμηση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό

KARVOUNIDIS, THEODOROS
Καρβουνίδης, Θεόδωρος

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την αξιοποίηση των τεχνολoγιών Web 2.0 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στo πλαίσιo της έρευνας προτείνεται ένα τεχνολογικό-εκπαιδευτικό πλαίσιο, το i-SERF (integrated-Self Evaluated and Regulated Framework), το οποίο “οδηγείται” από τη δυναμική σχέση της τεχνολογίας, της παιδαγωγικής και του εκπαιδευτικού περιεχομένου. Το πλαίσιο αυτό είναι ένα “ζωντανό” πλαίσιο το οποίο εμπεριέχει μηχανισμούς που του επιτρέπει να ανατροφοδοτείται συνεχώς και να επικαιροποιείται με δεδομένα που αφορούν στην πρόοδο των φοιτούντων. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τις επιδόσεις τους κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης, την “συμπεριφορά” τους κατά την αλληλεπίδρασή τους με το διαδικτυακό μέσο εκπαίδευσης, τον βαθμό ικανοποίησής τους και τέλος τις απόψεις τους για την διαδικασία και το τεχνολογικό-εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η εφαρμογή του i-SERF, υπό το πρίσμα της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έγινε στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής υπό την μορφή εγχειρήματος με σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία Web 2.0 σε μάθημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία και αποτιμήθηκαν ποικιλοτρόπως. To εγχείρημα ανέδειξε την δυναμική των τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση, καθώς και την μεθοδολογία μέσω της οποίας επιλέχθηκαν, ανακτήθηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν κατά την διάρκεια της επιτέλεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ανάλυση των δεδομένων με την χρήση μοντέρνων στατιστικών μεθόδων ανέδειξε σημαντικούς παράγοντες που συνδέονται τόσο με την χρήση των εργαλείων Web 2.0 όσο και με το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάχθηκαν τα εργαλεία αυτά, καθώς και σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων. Από όλους τους αναδυόμενους παράγοντες ο παράγοντας που συνδέεται με την Υποδομή και Υποστήριξη ανιχνεύθηκε να έχει άμεση επίπτωση στην επίδοση των φοιτητών. O παράγοντας του ενδιαφέροντος και της ευχαρίστηση καθώς και της τεχνολογίας σαν παράγοντας ενισχυτικότητας έχει επίπτωση στην πληρότητα της εκπαιδευτικής προσέγγισης και συνεπώς στην επιτυχή επιτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τονίζοντας τόσο την σημασία που έχει η ορθή χρήση της τεχνολογίας καθώς και η ενίσχυση του κινήτρου των συμμετεχόντων σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τέλος, η παραμονή και η δραστηριοποίηση στο διαδικτυακό μέσο επιτέλεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει επίπτωση στην επίδοση των φοιτητών.
This work investigates the incorporation of Web 2.0 technologies in higher education. We propose i-SERF (integrated-Self Evaluated and Regulated Framework), an integrated framework which facilitates synchronous and asynchronous education using several Web 2.0 tools. This framework is a two-layered framework that incorporates in the first layer a partnership of the Web 2.0 technologies, pedagogy and content and a self-evaluating, self-fed regulation mechanism in its second layer. This mechanism is based on the students’ performance, on their behaviour over the online medium at which the educational process is held and on their level of satisfaction. In order to obtain a fuller understanding of the impact of Web 2.0 technologies on university students’ learning process driven by the i-SERF framework and the effectiveness of the i-SERF itself in adding value to students’ learning process, a pilot implementation has been held within a university IT course lifetime and assessed from various angles. The pilot implementation, combined with a thorough assessment that utilizes advanced statistical tools, has revealed significant correlations and interdependencies on the students’ behavior over the used platform and their performance in various time-points within the course time line. The students’ performance has been detected to be directly affected by the frequency of their interactions with the electronic medium (platform), at which the educational process has been carried out. Moreover, the students’ performance is directly affected by the infrastructure and support factor and indirectly by a group of factors, which impact each other. The enhancement of student interest and experience factor and the completeness of the educational approach one have been found to be positively correlated, stressing the importance of the operability of a Web 2.0 driven educational framework. Finally, the completeness of the educational approach factor has been found to have a positive correlation with technology as educational reinforcement stressing the importance of the proper utilization of the technology in an educational framework. This dissertation offers the needed background for designing Web 2.0 educational platforms that may exhibit continuous improvement functions.

Τεχνολογίες κοινωνικής δκτύωσης
Social networking Technologies
Αυτοτροφοδοτούμενο Τεχνικό-εκπαιδευτικό Πλαίσιο
Higher education
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Educational design
Self - evaluated technological and educational framework
Emerging Factors and parameters
Αναδυόμενοι παράγοντες και παράμετροι
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός
Monitoring and Evaluation of the Educational process

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


University of Piraeus (UNIPI)
Πανεπιστήμιο Πειραιώς*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.