Τουριστική ανάπτυξη και ειδικές μορφές τουρισμού: ο τουρισμός ευεξίας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Tourism development and special interest Tourism- Wellness: tourism in Greece
Τουριστική ανάπτυξη και ειδικές μορφές τουρισμού: ο τουρισμός ευεξίας στην Ελλάδα

Βασιλείου, Μαγδαληνή
Vasileiou, Magdalini

The main aim of this thesis is to investigate and delimitate, determine the positioning of Wellness Tourism in the Greek tourism market in terms of demand characteristics and supply structure. Correlations between selected variables and identified structures are investigated, in order to determine how the tourists’ motives are defined for a wellness journey. In addition this study examines the factors and levels of tourists’ satisfaction, the relation of Wellness Tourism to other Special Interest Tourism forms and the mass tourism, and its autonomous development as well.Furthermore, the thesis aimed at highlighting the determinants of tourist behavior and the definition of those elements (demographic, expectations, etc.) which shape the motivation and the value/ expectations placed on seeking for wellness through the travel experience. Adding to that, in terms of tourism supply, the study investigated targeted structures of Hotels 4* -5* which offer wellness services, in terms of operational and general strategy depending on their type, interface with Special Interest Tourism forms and sectoral problems. The primary research aspired to cover gaps or obscurities in the literature regarding the dimensions of wellness tourism in traditional thermal and mass tourism destinations. Specifically, the confirmation of the nature of the tourist as a multi-motivated one emphasized the dynamic perspective of both holistic wellness tourism and its connection with other Special Interest Tourism forms or mass tourism. The complex nature of wellness and the related tourism product lead to the study of business groups and the structure of those which have recently adopted development and product diversification strategies.In any case, the contribution of this thesis aspires to be determined by the confirmation of the special dynamic that wellness tourism has as a form of special interest tourism, even in a destination such as Greece, which has already been branded and fixed/ determined in the consciousness of both demand and supply side of the tourism market, in absolute terms of mass tourism development.
Η σκοπιμότητα της παρούσας διατριβής προσδιορίζεται στην διερεύνηση και την οριοθέτηση του Τουρισμού Ευεξίας στην Ελληνική αγορά, σε επίπεδο χαρακτηριστικών της ζήτησης αλλά και δόμησης της προσφοράς. Αναζητούνται οι συσχετισμοί εκείνοι μεταξύ προσδιορισμένων μεταβλητών και δομών οι οποίοι αφορούν στη διαμόρφωση των κινήτρων των τουριστών για το ταξίδι της ευεξίας, τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τα επίπεδα της ικανοποίησης των τουριστών, τον συσχετισμό του Τουρισμού Ευεξίας με άλλες Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, με τον μαζικό τουρισμό αλλά και την αυτόνομη ανάπτυξή του. Παράλληλα, στόχευσε στην ανάδειξη προσδιοριστικών παραγόντων της τουριστικής συμπεριφοράς και στην οριοθέτηση των στοιχείων εκείνων (δημογραφικών, προσδοκιών κ.α.) τα οποία διαμορφώνουν τα κίνητρα και την αξία που αποδίδεται στην αναζήτηση της ευεξίας μέσα από την ταξιδιωτική εμπειρία. Επιπλέον, σε επίπεδο τουριστικής προσφοράς διερευνώνται στοχευμένα οι δομές των ξενοδοχείων 4*-5* τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες ευεξίας, η επιχειρησιακή και γενικότερη στρατηγική τους ανάλογα με τον τύπο τους, η διασύνδεση με Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και τα κλαδικά τους προβλήματα. H πρωτογενής έρευνα ήρθε να καλύψει τα κενά που παρουσίαζε η βιβλιογραφία σχετικά με τις διαστάσεις του τουρισμού ευεξίας σε παραδοσιακούς προορισμούς μαζικού και ιαματικού τουρισμού. Συγκεκριμένα, η επιβεβαίωση του πολυκινητρικού χαρακτήρα του τουρίστα υπογράμμισε την δυναμική της προοπτικής της ολιστικής αντιμετώπισης τόσο του τουρισμού ευεξίας όσο και της διασύνδεσής του με άλλες Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές τουρισμού ή τον μαζικό τουρισμό. Η πολύπλοκη φύση της ευεξίας και του προϊόντος που την στοιχειοθετεί οδηγεί στην διερεύνηση ομάδων επιχειρήσεων και της δομής αυτών οι οποίες πρόσφατα προσανατολίστηκαν σε στρατηγικές ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά αυτής της διατριβής φιλοδοξεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης της ιδιαίτερης δυναμικής που έχει ο τουρισμός ευεξίας ως μορφή τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος ακόμα και σε έναν προορισμό όπως είναι η Ελλάδα η οποία έχει καθοριστεί - στη συνείδηση τόσο της τουριστικής ζήτησης όσο και της τουριστικής προσφοράς - με απόλυτους όρους ανάπτυξης μαζικού τουρισμού.

Triangulation
Κίνητρα τουριστών ευεξίας
Typology of wellness tourists in Greece
Τουριστική ανάπτυξη
Συμπεριφορά τουριστών ευεξίας στην Ελλάδα
Διαφοροποίηση και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος
Typology of wellness hotels in Greece
Τυπολογία τουριστών ευεξίας στην Ελλάδα
Wellness tourists motivation
Satisfaction of wellness tourists
Τουρισμός ευεξίας
Diversification and enrichment of tourism product
Τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος
Πολυεπιστημονική προσέγγιση
Ικανοποίηση τουριστών ευεξίας
Τυπολογία ξενοδοχείων ευεξίας στην Ελλάδα
Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού
Special interest and alternative forms of tourism
Wellness tourists behavior in Greece
Special interest tourism
Wellness tourism
Tourism development

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.