Η αξιοποίηση της οικονομικής διπλωματίας από την Κυπριακή Δημοκρατία για την εμπέδωση συνθηκών σταθερότητας και μακροχρόνιας ανάπτυξης στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
The exploitation of economic diplomacy from the Republic of Cyprus for the strengthening of stability and long-term development in Cyprus and the region
Η αξιοποίηση της οικονομικής διπλωματίας από την Κυπριακή Δημοκρατία για την εμπέδωση συνθηκών σταθερότητας και μακροχρόνιας ανάπτυξης στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή

Chailis, Michail
Χαϊλής, Μιχαήλ

The main aim of the dissertation is the theoretical and empirical examination of the relationship between economic diplomacy and national security taking Republic of Cyprus as a case study. The dissertation is based on the principles of political realism which considers that the fundamental goals of the foreign policy are the articulation and pursuit of the country’s national interests and state power.Research shows that Cyprus does not use economic diplomacy despite trade and current account deficits that affect negatively its national security and its state power. Furthermore, Cyprus is deprived of appropriate mechanism and credible policies regarding the promotion of its international economic relations.Τhe main conclusion is that, there should be structural reorientation and reformulation of the methods and the mechanisms of Cyprus foreign policy to promote economic diplomacy. For this purpose, the dissertation examined the mechanisms and the policies which are used by thirty three countries, in order to extract best practices for the mechanism and the policies that should be implemented by the Republic of Cyprus for the efficient enforcement of economic diplomacy. Based on the results of this survey, the dissertation suggests proposals for the creation of a specialized mechanism for the implementation of economic diplomacy from the Republic of Cyprus.
Ο κύριος στόχος της διατριβής είναι η θεωρητική και εμπειρική εξέταση της σχέσης της οικονομικής διπλωματίας με την εθνική ασφάλεια και την κρατική ισχύ, λαμβάνοντας την Κυπριακή Δημοκρατία ως περιπτωσιολογική μελέτη. Η διατριβή εδράζεται στις βασικές αρχές της σχολής του πολιτικού ρεαλισμού, η οποία θεωρεί ότι, οι κύριοι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής, είναι η επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων της χώρας και η αύξηση της κρατικής της ισχύος.Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής, προκύπτει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αξιοποιεί την οικονομική διπλωματία, παρόλο που η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, όπως ελλείμματα στο Εμπορικό Ισοζύγιο και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια και την κρατική της ισχύ. Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία δε διαθέτει τον κατάλληλο μηχανισμό και το ανάλογο πλαίσιο πολιτικών για την προώθηση των διεθνών οικονομικών της σχέσεων, προκειμένου να μπορεί να εφαρμόσει την οικονομική διπλωματία.Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει είναι η αναγκαιότητα αναπροσανατολισμού και αναδιάρθρωσης των μεθόδων και των μηχανισμών άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της οικονομικής διπλωματίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εξετάστηκαν οι μηχανισμοί και οι πολιτικές που χρησιμοποιούνται από τριάντα τρεις χώρες, με σκοπό την αποτύπωση των βέλτιστων πρακτικών για το μηχανισμό και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν από την Κυπριακή Δημοκρατία, για την αποτελεσματική υλοποίηση της οικονομικής διπλωματίας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, διατυπώθηκαν προτάσεις για τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού και πλαισίου πολιτικών για την εφαρμογή της οικονομικής διπλωματίας από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οικονομική ασφάλεια
Economic security
Οικονομική ισχύς
Republic of Cyprus
Κυπριακή Δημοκρατία
Ενεργειακή διπλωματία
Economic diplomacy
International economic relations
Οικονομική διπλωματία
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Economic power
Energy diplomacy

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.